Tilpasset opplæring

Alle elever har rett til å få opplæringen tilpasset sine evner og forutsetninger. Tilpasset opplæring gjelder alle elever og skal skje innenfor skolens ordinære rammer (se Opplæringslovens § 1-3).

Sentrale prinsipper i opplæringen er likeverd og inkludering. Likeverdig opplæring er en opplæring som tar hensyn til at elevene er ulike. Opplæringen må organiseres og tilrettelegges slik at den virker inkluderende overfor alle elever. Tilpasset opplæring er en viktig forutsetning for å få til dette. Gjennom god tilpasning skal skolen og læreren sørge for at alle elever får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, så langt det er mulig. Tilpasset opplæring er ingen individuell rettighet, men skolens ulike virkemidler for å sørge for at elevene skal oppleve et tilfredsstillende læringsutbytte. Forutsetningen er at eleven deltar i undervisningen og i dialogen med faglærer og skole.

Organisering av tilpasset opplæring

Det skal skje en kontinuerlig vurdering av om en elev har godt nok læringsutbytte. Dette skjer i nær dialog mellom lærerne og eleven selv og med foreldre dersom eleven er under 18 år. Til dette benyttes bl.a. kartlegging, forventningssamtale ved skolestart, elevsamtaler og foreldresamtale. Selve undervisningen skal legges opp med variasjon i metoder og arbeidsformer slik at alle finner sine måter å lære på. Dette kan for eksempel være:

 • Dialog om planleggingen av og målene for undervisningen
 • Ulike valg av måter å presentere lærestoffet på
 • Bruk av ulike læringsstrategier og måter å tilnærme seg stoffet på
 • Ulik organisering av lærerressurser, grupper og timeplan
 • Valg av arbeidsoppgaver
 • Variasjon i arbeidstempo og framdrift
 • Individuell tilrettelegging og variasjon i vurderingsarbeidet
 • Tilrettelegginger ved vurderingssituasjoner
 • Muligheter for bruk av ulike læringsarenaer i og utenfor skolen
 • Yrkesretting av fagstoffet
 • Bruk av ulike læremidler, inkludert digitale plattformer og ressurser
 • Variasjon i arbeidsmåter, med ulik vekt på teori og praksis
 • Tiltak utenom de ordinære timene, som veiledning, leksehjelp, studietimer, læringsstrategikurs etc.
 • Tett dialog og oppfølging om både faglige og sosiale utfordringer og utvikling, f.eks. med faglærer, kontaktlærer, spesialpedagog, sosiallærer, rådgiver, miljøarbeider og fagarbeider

Det er viktig at elevene er deltakere og medvirkende i alle disse prosessene. Skolen har ressursteam bestående av skoleledelse, rådgivere og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), som arbeider med tilpasset opplæring i enkeltsaker.

Dersom en elev har behov for særskilte tilretteleggingstiltak ved eksamen, bør dette tas med i planleggingen av vurderingssituasjonene underveis i skoleåret. Det er egen søknadsprosedyre for dette. (Se også Forskrift til opplæringslovens § 3-32.)

Minoritetsspråklige elever har rett til særskilt språkopplæring inntil de har tilstrekkelige språkferdigheter. Elever får tilbud om dette etter kartleggingsprøver og samtaler. Vedtak om særskilt språkopplæring skjer på den enkelte skole. Elever som får særskilt språkopplæring, skal også få mulighet til å følge Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge.
 

Dersom tilpasset opplæring ikke er tilstrekkelig

Dersom en elev har særskilte dokumenterte behov som gjør at en ikke kan få tilfredsstillende utbytte av ordinær tilpasset opplæring, kan en ha rett til et vedtak om spesialundervisning (se Opplæringslovens §§ 5-1 og 5-4).  I forkant av et slikt vedtak, skal det foreligge en sakkyndig vurdering fra fylkets pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT). Dette kan vurderes i forbindelse med søking for neste skoleår (egen søknadsfrist 1. februar), eller underveis i skoleåret dersom slike behov oppdages. Før spesialundervisning vurderes, skal det være prøvd ut ordinær tilpasset opplæring.

Dersom en elev med dokumenterte behov for tilrettelegging søker skoleplass innen ordinær frist 1. mars, må eleven se til at opplysningene sendes med søknaden (bruk eget skjema vedlegg til søknad). Skolen vil da ha samtale med eleven enten før eller etter skolestart for å planlegge nødvendig tilrettelegging. Her er det viktig at eleven selv og foreldre deltar aktivt i prosessen.

Roller og ansvarsområder

Hvem

Ansvarsområde

Elev og foreldre

Elev og foreldre har ansvar for å gi skolen den informasjonen som er nødvendig for å kunne tilpasse undervisningen på best mulig måte. Det er en stor fordel om skolen så tidlig som mulig kjenner til motivasjonsutfordringer, lærevansker, helseutfordringer eller annet som kan påvirke læringsutbyttet.

Eleven har ansvar for å delta aktivt i undervisningen og i dialogen med faglærer og kontaktlærer om opplæringen.

Faglærer

Ansvar for den praktiske gjennomføringen av god tilpasset opplæring for alle elever i sine fag. Dokumentasjon gjennom undervisningsplaner av at tilpasset opplæring er gitt.   Rapporterer til rådgiver/skoleledelse dersom en elev har behov som ikke dekkes innenfor ordinær undervisning.

Kontaktlærer

Ansvar for oppfølging og dialog med elev og foreldre, inkl. elevsamtale.

Koordinering av   informasjon om eleven til faglærere. Rapporterer til rådgiver/skoleledelse om evt. behov som ikke dekkes. Utarbeiding og oppfølging av evt. tiltaksplan for   enkeltelever

Rådgiver/
  ressursteam

Ansvar for at det i enkeltsaker gis nødvendig informasjon til kontaktlærere om bakgrunn for å gi god tilpasset opplæring til den enkelte. Veiledning av faglærere i hvilke tiltak innenfor tilpasset opplæring som kan være aktuelle i enkeltsaker. Ressursteamet vurderer behov for ytterligere tiltak i enkeltsaker, herunder egen tiltaksplan eller utredning om spesialundervisning.

Rektor/
  skolens ledelse

Overordnet ansvar for at alle elever får tilpasset opplæring iht. Opplæringslovens § 1-3. Ansvar for henvisning til PPT.

Dersom du ønsker mer informasjon, ta kontakt med skolen.