Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste er en rådgivningstjeneste som skal hjelpe skolen i arbeidet med å legge opplæringen bedre til rette for elever med særskilte behov.

Illustrasjonsbilde. Foto: AAfk

Hva gjør PP-tjenesten?

PP-tjenesten skal hjelpe videregående skoler/læresteder i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever, lærlinger og lærekandidater med særskilte behov. PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det (Oppl.loven § 5-6)

PP-tjenesten tilbyr hjelp og veiledning til:

  • Elever, lærlinger og lærekandidater
  • Barn og ungdom som bor i barnevernsinstitusjoner og på helseinstitusjoner
  • De videregående skolene og SMI-skolen
  • Lærebedrifter

Hvordan tar du kontakt med PP-tjenesten?

For at PP-tjenesten skal kunne starte sitt arbeid må det foreligge en formell henvisning. I henvisningen må det komme tydelig fram hvilke tjenester som ønskes fra PP-tjenesten. Under praktisk informasjon finner du en lenke til de forskjellige henvisningsskjemaene vi har.

Når skolen skal henvise en eleven vil vi først drøfte dette i ressursteam på den enkelte skole, hvor skolen og PP-tjenesten samarbeider. Før skolen henviser en elev til PP-tjenesten skal det være gjort et forarbeid ved skolen, som kartlegging og utprøving av tiltak.

Elever og foresatte kan kontakte PP-tjenesten direkte, men da alle henvisninger til PP-tjenesten skal oppsummeres i en sakkyndig vurdering om mulig spesialundervisning må skolen involveres i arbeidet. Det er derfor mest hensiktsmessig å gjøre henvisningsarbeidet i samarbeid med skolens rådgiver. Er du over 15 år kan du kontakte PP-tjenesten uten foresattes samtykke.

Lærlinger og lærekandidater som skal henvises til PP-tjenesten må henvises i samarbeid med det aktuelle opplæringskontor og henvisningen skal gå via fagopplæringen.

Ansatte i PP-tjenesten

Her 

Hva jobber PP-tjenesten med?

Fag og lærevansker

Vi hjelper til med tilrettelegging og anbefalinger for deg som sliter i enkelte fag, som synes det er vanskelig å lære nytt stoff, eller har problemer med konsentrasjon og hukommelse.

Psykiske vansker

Hvis du har psykiske vansker som går utover læring og skolearbeidet, hjelper vi deg med vurdering av behov for tilrettelegging og spesialundervisning som en følge av dette.

Vi bistår også skolene på systemnivå.

PP-tjenesten har taushetsplikt.

Praktisk informasjon:

denne siden kan du lese mer om hva som er PP-tjenestens oppgaver og hva vi gjør. 

denne siden til Utdanningsdirektoratet kan du lese mer om særskilte behov og spesialundervisning. 

Her finner du en oversikt over videregående skoler i Aust-Agder, og PP-tjenestens kontaktpersoner på disse.

Her finner du aktuelle skjemaer for kontakt med PP-tjenesten i Aust-Agder.