Tilskuddsmidler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Søknadsfrist 1. april

Illustrasjonsfoto: Hans Fløystad

 Mål og retningslinjer for tilskuddsordningen:

Rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Det er en viktig oppgave å sikre god rekruttering av næringsutøvere med rett kompetanse til landbruket.

Aust-Agder fylkeskommune har fått tildelt midler til å stimulere og bidra til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvere som kan ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt.

Prioriterte områder bør være:

  • Tiltak som bidrar til å styrke rekrutteringen til landbruks- og gartnerutdanningen og til høyere utdanning i landbruksfag.
  • Tilskudd til kompetansehevende tiltak og støtte til etter- og videreutdanningstilbud for næringsutøvere i landbruket.

Søknadsfrist 1.april

Søknaden sendes elektronisk til postmottak@austagderfk.no. Spørsmål om tilskuddsmidlene kan rettes til Håkon Velde på e-post: hakon.velde@austagderfk.no.

Overordna mål og retningslinjer for ordningen

Det er et overordna mål at ordningen skal bidra til rekruttering og utdanning av næringsutøvere som kan ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt.

Ubrukt bevilgning kan ikke benyttes innenfor andre sektorområder fylkeskommunene har ansvar for, eller til generell drift av naturbrukslinjene i de videregående skolene.

Prioriterte områder bør være:

  • Tilskudd til gjennomføring av kompetanseutvikling og kompetansehevende tiltak innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer, herunder støtte til etter- og videreutdanningstilbud for yrkesutøvere i landbruket.
  •  Prosjekter/tiltak knyttet til rekruttering til landbruksnæringen.
  • Tiltak som bidrar til å styrke rekrutteringen til de offentlige og private naturbruks- linjene i den videregående skole.

Ordningen og prosjektene det blir gitt støtte til må ses i sammenheng med andre ordninger og aktører som arbeider med rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket.

Landbruks- og matdepartementet forutsetter at det fortsatt legges til rette for et forpliktende samarbeid med næringen om innretningen av midlene knyttet til rekruttering og  kompetanseheving og den landbrukspolitiske dialogen i fylket generelt.