Hvem gjør hva på utdanningsavdelingen?

Utdanningsavdelingen ledes av fylkesutdanningssjef Stein Kristiansen. Han har bl.a. ansvar for:

 • Ledelse av all videregående opplæring i fylkeskommunen
 • Planlegging av Agder fylkeskommune fra 1.1.2020
 • Deltar i arbeidet med utvikling av Regionplan Agder 2030
 • Strategisk planlegging og utviklingsarbeid innenfor utdanning i Aust-Agder fylkeskommune
 • Samarbeid med Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og KS
 • Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere og organisasjoner
 • Fagskoleutdanning
 • Skoleanlegg og utbyggingsprosjekter
 • Folkehelseprosjekter
 • Økonomiplanarbeid, tertialrapportering og årsrapportering
 • Personalansvar rektorer, virksomhetsledere og tjenesteleder
 • Medlem i fylkesrådmannens ledergruppe
 • Forberede politiske saker

 

Halvard Berg er konstituert assisterende fylkesutdanningssjef og er fylkesutdanningssjefens stedfortreder. Han er tillagt følgende sentrale oppgaver og ansvarsområder:

 • Planlegging av Agder fylkeskommune fra 1.1.2020
 • Faggruppe utdanning som del av arbeidet med Regionplan Agder 2030
 • Samarbeid med Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og KS
 • Kvalitetsutvikling med hovedvekt på rapportering, kartlegging, statistikk og analyser
 • Fagskoleutdanning
 • Kompetanseutviklingstiltak og frafallsforebyggende arbeid
 • Læreplanverk og vurdering
 • Pedagogisk bruk av IKT
 • Prosjektetablering og -drift internt og i samarbeid med eksterne etater og      organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt
 • Lover og regelverk
 • Fylkesprosjektleder IKO-prosjektet
 • Fylkeskommunalt kvalitetsnettverk (FKK)
 • Generell saksbehandling

 

Anna Skarheim (rådgiver) med arbeidsoppgaver knyttet til:

 • yrkes- og utdanningsveiledning og sosialpedagogisk rådgivning
 • ledelse og koordinering av rådgiversamarbeidet/rådgiversamlinger for grunnopplæringen i Aust-Agder
 • utvikling og etablering av karrieresentre i samarbeid med NAV
 • samarbeid med opplæringskontorene i forhold til yrkes- og utdanningsmesser
 • kompetanse for kvalitet
 • stipend PPU/PPU-Y og YFL
 • arbeid knyttet til psykisk helse

 

Inger-Johanne Danielsen (rådgiver) har arbeidsoppgaver innen kvalitetsutvikling i skolen, herunder:

 • tilstandsrapportering, kartlegging, statistikk og analyser knyttet til kvalitetsutvikling i skolen
 • analyse av ulike skoleindikatorer som grunnlag for styringsinformasjon for administrasjon og politisk ledelse
 • analyseportal for kvalitetsutvikling og Skoleporten
 • Ungdata og Elevundersøkelsen
 • LIM-planen (likestilling, inkludering og mangfold)

 

Valgerd Mørch (rådgiver) har arbeidsoppgaver knyttet til:

 • helhetligplan for videregående, Tett på, kvalitetsdokument 4
 • fengselsundervisning
 • utvidet rett til vgo
 • klagebehandling

 
Anne Katrine Mortensen
 
(rådgiver) har arbeidsoppgaver knyttet til:

 • utdanningstilbud, tilbudsstruktur og dimensjonering
 • inntakssystem og -bestemmelser, ordinært og særskilt inntak av elever
 • inntak til videregående skoler, vigo inntakssystem
 • utarbeide statistikk innen videregående opplæring, lokalt og nasjonalt 

 
Erling Jordtveit
(rådgiver) har arbeidsoppgaver knyttet til:

 • spesialundervisning
 • minoritetsspråklige
 • særskilt inntak
 • eksamensrelaterte oppgaver
 • tiltak innen landbruk


Merethe Stendal-Karlsen
 (rådgiver) har arbeidsoppgaver knyttet til:

 • inntak til videregående skoler, vigo inntakssystem
 • informajonsarbeid knyttet til Pedlex, vilbli.no, vigo
 • spørsmål knyttet til opplæringsretten
 • inntakstelefon og e-post

 
Mia Smørdal
 Krokvik (rådgiver) har arbeidsoppgaver knyttet til

 • inntak til videregående skoler, vigo inntakssystem
 • inntakstelefon og e-post
 • spørsmål knyttet til opplæringsretten
 • annonsering
 • sekretær utdanningskomiteen