Regional planstrategi 2016-2020

Regional planstrategi for Aust- og Vest-Agder 2016-2020 ble vedtatt i fylkestinget i Aust-Agder 14. juni 2016 og i fylkestinget i Vest-Agder 21. juni 2016.

Formålet med regional planstrategi er å avklare hvilke regionale planer som skal utarbeides eller rulleres/revideres i kommende planperiode for å fremme en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling i Agder.

Planstrategien legger opp til at målene og satsingsområdene i Regionplan Agder 2020 videreføres, men at arbeidet med å rullere regionplanen igangsettes i 2018. I kommende periode skal man ha hovedfokus på oppfølging og samordning av eksisterende planer og strategier, samt rullere/revidere de planene der det er nødvendig. 

Følgende er vedtatt i Aust-Agder: 

1.    Regional planstrategi for Agder 2016-2020 vedtas i henhold til plan- og bygningsloven § 7-2.

2.    Det forutsettes at Vest-Agder fylkesting gjør likelydende vedtak for de planer og strategier som omhandler begge fylkene.

3.    Klima, folkehelse og likestilling skal være gjennomgående perspektiver i alle regionale plan- og strategiprosesser.

4.    Følgende nye planer/strategier skal utarbeides i planstrategiperioden:

 • Sykkelstrategi for Agder
 • Kompetansestrategi for Agder
 • Folkehelsestrategi for Agder
 • Helhetlig plan for økt gjennomføring i videregående opplæring for Agder

 

5.    Følgende planer/strategier skal rulleres eller revideres sammen med Vest-Agder fylkeskommune:

 • Regionplan Agder 2020
 • Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2020
 • Strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene 2014-2017
 • Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Agder

 

6.    Følgende planer/strategier skal rulleres eller revideres for Aust-Agder:

 • Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet – lokale og regionale kulturarenaer i Aust-Agder 2014-2017
 • Strategisk plan for kunst og kulturformidling Aust-Agder 2016-2019
 • Strategisk plan for bibliotekutvikling i Aust-Agder 2013-2016
 • Museumsplan for Aust-Agder 2002-2005
 • Strategisk plan for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder 2014-2017
 • Forvaltningsplan for friluftslivsområdene i skjærgården i Aust-Agder 2013-2018
 • Målforvaltning for elg og hjort Aust-Agder 2012-2015
 • Landbruksmelding for Aust-Agder
 • Retningslinjer for tildeling av tilskudd til viltformål Aust-Agder
 • Retningslinjer for tildeling av friluftslivsmidler Aust-Agder
 • Handlingsprogram for fylkesveger i Aust-Agder 2015-2017
 • Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT Aust-Agder 2014-2016
 • Tannhelseplan for Aust-Agder 2015-2018

 

7.    Følgende planer skal revideres/rulleres avhengig av kommunereformens utfall:

 • Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050

 

8.    Følgende planer/strategier skal videreføres:

 • Energiplan Agder
 • Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder
 • Fylkesdelplan for Grenlandsbanen i Telemark og Aust-Agder fylker
 • Regional transportplan Agder 2015-2027
 • Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei
 • Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold Agder 2015-2027
 • Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030
 • Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder 2015-2030
 • Besøk Agder 2030. Besøksstrategi for Agder 2015-2030
 • Internasjonal strategi for Agder
 • Strategi for ladeinfrastruktur i Agder
 • Forsvarlig system for fagopplæring i bedrift i Aust- og Vest-Agder
 • Overordnet plan mot rus for fylkeskommunale videregående skoler i Aust-Agder
 • Videregående skoler – skolestruktur og utfordringer

 

9.    Følgende planer er under arbeid og forventes vedtatt i planstrategiperioden:

 • Regional plan for kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen
 • Regional plan for samordnet areal- og transportplanlegging i Arendalsregionen

 

10. Følgende plan skal erstattes og oppheves:

 • Felles plan for folkehelse og levekår i Agder 2010-2013

 

11. Fylkestinget ber om at strategi for energiplan kommer opp igjen til vurdering i 2017.

 

 Dokumentene kan lastes ned her:

Vedtak 

Regional planstrategi Agder 2016-2020

Kunnskapsgrunnlaget - del 2 av Regional planstrategi Agder 2016-2020

Sammendrag av høringsinnspill

Høringsinnspill

 

Kontaktpersoner:

Aust-Agder fylkeskommune: Anita Henriksen, anita.henriksen@austagderfk.no, tlf 370 17 311.

Vest-Agder fylkeskommune: Steinar Eilertsen, steinar.eilertsen@vafk.no, tlf 380 74 688.