Planfaglig nettverk

Planfaglig nettverk er for fagfolk i Aust-Agder som på forskjellige måter jobber med plansaker (etter plan- og bygningsloven) og samfunnsutvikling i kommuner og regionalt nivå. Nettverket retter seg både mot ansatte i kommuner og private konsulenter. Hensikten med nettverket er å bidra til planfaglig kompetanseheving, erfaringsutveksling og relasjonsbygging.Det arrangeres 3-5 samlinger i nettverket årlig. Samlingene arrangeres i samarbeid mellom Fylkesmannen i Aust-Agder og Aust-Agder fylkeskommune. I 2016 er hovedtemaet Gode bomiljø.

Det planlegges to samlinger høsten 2016: 

17. november - Trafikksikkerhet i kommunene på Tyholmen Hotell i Arendal

29. - 30. november - Verktøykasse for klimatilpasning og Samordnet planlegging på Lindesnes 

Trafikksikkerhet i kommunene

Trafikksikkerhetsarbeid i praksis.

Dagens tema er viktig for alle innbyggerne i kommunen. På samlingen presenteres konkrete gode løsninger for hva kommunene enkelt og effektivt kan gjøre for å bedre trafikksikkerheten. Noen av temaene er forslag til trafikksikkerhetsplaner, hvor kan man henvende seg for støtte, farlig skoleveg og flere tiltak som dere kan «ta med dere hjem». Dere vil også få informasjon om å søke på midler til trafikksikkerhetstiltak fra fylket.

Målgruppe
Samlingen retter seg mot alle som jobber med trafikksikkerhetsarbeid i kommunene, trafikksikkerhetsplanleggere, ansatte i teknisk sektor, TS – koordinatorer, private plankonsulenter og planleggere på regional nivå.

Pris
Ansatte i offentlig sektor: Gratis.
Private plankonsulenter: 450,- inkl. lunsj

Meld deg på her:

http://austagderfk.pameldingssystem.no/planfaglignettverk

Foreløpig program:

0900 Velkommen

-      Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Utfordringer og erfaringer.

-      Kommunale trafikksikkerhetsplaner. Her vil ulike løsninger presenteres, hva som bør med og hva som kan være med. Fokus på å gjøre arbeidet enklere og mer systematisert for kommunene. Hvor kan man finne informasjon og hvor søke hjelp.

-      Erfaringer fra Trafikksikre Kommuner. Hva kan alle gjøre? Ulike tiltak.

-      Farlig skolevei

-      Adferd og eksempler

-      Hjertesone-prosjektet; et tiltak for økt trafikksikkerhet på skolevei.  

1500 Vel hjem

 Verktøykasse for klimatilpasning og Samordnet planlegging

Fylkesmannen og fylkeskommunene arrangerer fagsamling om arealplanlegging den 29-30. november i Lindesnes. Målgruppe er ansatte i kommuner og andre etater, med arbeidsoppgaver relatert til planlegging. Vi inviterer også konsulenter til å delta. Vi ønsker deltakere fra både Aust-Agder og Vest-Agder, og dekker en stor del av kostnadene. Vi skisserer programmet for de to dagene under. 

29. november: Verktøykasse for klimatilpasning

Vi får her presentert den nye veilederen om havnivåstigning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Planlegging i flomutsatte områder og skredproblematikk står også på programmet. Vi får med proffe forelesere fra DSB og Norges vassdrags og energidirektorat som skal gi konkrete innspill om hvordan disse temaene kan innarbeides i kommunenes planlegging. 

30. november: Samordnet planlegging – hvilke hensyn tar vi?

Av planleggingstema vi vil ta opp nevner vi: Eksempler på samordnet bolig- areal og transportplanlegging, blant annet fra Arendals- og Kristiansandsregionene. Prosjektleder for ATP-samarbeidet i Arendalsregionen og prosjektleder for bymiljøavtalen i Kristiansand kommer her med egne presentasjoner. Vi gir i tillegg noen korte presentasjoner av ny jordvernpolitikk, andre forurensningsspørsmål enn klima i plan og ny veileder for bruk av naturmangfoldloven.  

Meld deg på her:

https://www.fylkesmannen.no/nb/Aust--og-Vest-Agder/Kurs-og-konferanser1/Fagsamling-29-30-nov-for-planleggere-i-Aust-Agder-og-Vest-Agder/