Tilskuddsordning for oppfølging av Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027

Fylkeskommunene på Agder vil stimulere kommunene i regionen til å sette i gang egne prosjekter og tiltak for å nå målene i LIM-planen. Det lyses derfor ut et særskilt tilskudd i hvert fylke. Søknadsfrist 1. juni.

Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027 (LIM-planen) har som hovedmål at Agder skal bli en likestilt, inkluderende og mangfoldig landsdel, med konkrete mål innenfor fem temaområder:

  • demokrati og deltakelse i samfunnsliv
  • utdanningsløpet
  • arbeidslivet
  • likeverdige offentlige tjenester
  • vern mot vold og trakassering

Les planen her

Mål for tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å oppnå et mer likestilt, inkluderende og mangfoldig Agder, i tråd med LIM-planens mål og plantema. Planen legger vekt på at grupper i samfunnet som er utsatt for diskriminering på ett eller flere områder skal ha like muligheter og rettigheter innenfor de fem temaområdene nevnt over.

Fylkesutvalget i Aust-Agder har vedtatt følgende:

Fylkesutvalget vil oppfordre kommunene i Aust-Agder til å sette i gang egne prosjekter og tiltak for å nå målene i Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold (LIM) på Agder 2015-2027.

Kommunene oppfordres spesielt til å søke på tiltak og prosjekter innenfor levekår, heltidskultur eller utradisjonelle utdanningsvalg. Aust-Agder fylkeskommune ville sett positivt på prosjekter sammen med kommuner innenfor aldersgruppen 18-24 år, enten innen opplæring/kvalifisering eller psykisk helse.

Det opprettes en tilskuddsordning for oppfølging av LIM-planen, og det settes av 500.000 kr i 2017 og økes til 1 million til dette i 2018. Midlene lyses ut til kommunene i Aust-Agder. Det forutsettes en kommunal egenandel på minst 30 %.

Målgruppe

Tilskuddsordningen retter seg mot kommunene i Aust-Agder. Det kan søkes om tilskudd til prosjekter som gjennomføres i én kommune, eller som samarbeid mellom flere kommuner. I alle tilfeller må én kommune stå som søker, og det må gå fram av søknaden hvilke kommuner som er deltakere i prosjektet.

Krav til søknad

Søknaden må inneholde følgende elementer: Prosjektbeskrivelse med mål og aktiviteter, prosjektorganisering, forankring i organisasjonen, framdriftsplan og finansieringsplan.

Det åpnes både for prosjekter som skal utvikle og prøve ut nye tiltak, og prosjekter med mål om å iverksette tilgjengelige tiltak (for eksempel kompetansehevingstiltak). 

 

Tildelingskriterier

  • Det skal gå tydelig fram av søknaden hvordan tiltaket vil bidra til å nå et eller flere mål i LIM-planen. 
  • Det forventes at kommunen som mottar tilskudd bidrar til erfaringsdeling og kunnskapsutveksling i regionen.
  • Tilskuddet kan dekke kostnader direkte knyttet til realisering av prosjektet. Det gis ikke støtte til drift eller andre ordinære kommunale oppgaver.
  • Det er totalt avsatt 500 000 kroner til formålet i 2017. Enkeltsøknader bør ikke overstige 200 000 kr, og det er krav om egenandel på minst 30 %. 

 

Oppfølging og kontroll

Prosjekter og tiltak gjennomføres i dialog med fylkeskommunenes LIM-koordinator. Alle tiltak som mottar støtte skal gjennomføres i tråd med søknad, og eventuelle endringer skal begrunnes og drøftes i forkant. 75 % av støtten kan utbetales når det er klart at tiltaket vil bli gjennomført. Resten av tilskuddet utbetales etter at tiltaket er sluttført, på grunnlag av skriftlig rapport og regnskap. Prosjekter som ikke gjennomføres som forutsatt kan kreves tilbakebetalt. Tilsagnet er gyldig i ett år fra tilsagnsbrevets datering. Tilsagn bortfaller for prosjekter som det ikke er sluttrapport for innen denne dato. Ev. delutbetalinger skal da tilbakebetales. Etter skriftlig søknad med begrunnelse kan denne fristen forlenges. 

Søknadsfrist: Søknadsfrist er 1. juni 2017. 

Søknad sendes postmottak@austagderfk.no og merkes med saksnummer 17/2879.

Kontaktperson: Helle Mellingen, helle.mellingen@vaf.no, tlf 411 26 776.