Tilskudd til arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold i kommunene

Aust-Agder fylkeskommune lyser ut 1.150.000 kr til arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold i kommunene i Aust-Agder i 2018. Søknadsfrist er 30. mai 2018.

Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027 (LIM-planen) har som hovedmål at Agder skal bli en likestilt, inkluderende og mangfoldig landsdel, med konkrete mål innenfor fem temaområder:

 • demokrati og deltakelse i samfunnsliv
 • utdanningsløpet
 • arbeidslivet
 • likeverdige offentlige tjenester
 • vern mot vold og trakassering

Les planen her: https://www.austagderfk.no/tjenester/samfunnsplanlegging/regionale-planer/lim-planen/

Mål for tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å oppnå et mer likestilt, inkluderende og mangfoldig Agder, i tråd med LIM-planens mål og plantema. Planen legger vekt på at grupper i samfunnet som er utsatt for diskriminering på ett eller flere områder skal ha like muligheter og rettigheter innenfor de fem temaområdene nevnt over.

Fylkesutvalget i Aust-Agder har vedtatt følgende:

 1. Fylkesutvalget anerkjenner kommunene som en viktig arena for å styrke likestillingen og bedre levekårene i Aust-Agder.
 2. For å støtte opp om arbeidet, og bidra til konkrete tiltak i kommunene, settes det av en tilskuddsordning på kr 1.150.000 til oppfølging av LIM-planen i 2018 som kommunene kan søke på, gjerne i samarbeid med organisasjoner, lag og foreninger.
 3. Det forutsettes en kommunal egenandel på minst 30 %.

Målgruppe

Tilskuddsordningen retter seg mot kommunene i Aust-Agder, gjerne i samarbeid med organisasjoner, lag og foreninger. Det kan søkes om tilskudd til prosjekter som gjennomføres i én kommune, eller som samarbeid mellom flere kommuner. I alle tilfeller må én kommune stå som søker, og det må gå fram av søknaden hvem som er deltakere i prosjektet.

Krav til søknad

Søknaden må inneholde følgende elementer: Prosjektbeskrivelse med mål og aktiviteter, prosjektorganisering, forankring i organisasjonen, framdriftsplan og finansieringsplan. Det åpnes både for prosjekter som skal utvikle og prøve ut nye tiltak, og prosjekter med mål om å iverksette tiltak (for eksempel kompetansehevingstiltak). Eksempelvis ble det i 2017 gitt midler til prosjekter knyttet til «Minoritetsspråklige barn i barnehagen» (Vegårshei kommune) og «Heltidskultur» (Arendal kommune).

Tildelingskriterier

 • Det skal gå tydelig fram av søknaden hvordan tiltaket vil bidra til å nå et eller flere mål i LIM-planen.
 • Det forventes at kommunen som mottar tilskudd bidrar til erfaringsdeling og kunnskapsutveksling i regionen.
 • Tilskuddet kan dekke kostnader direkte knyttet til realisering av prosjektet. Det gis ikke støtte til drift eller andre ordinære kommunale oppgaver.
 • Enkeltsøknader bør ikke overstige 300 000 kr, og det er krav om egenandel på minst 30 %.

Oppfølging og kontroll

Prosjekter og tiltak gjennomføres i dialog med fylkeskommunenes LIM-koordinator. Alle tiltak som mottar støtte skal gjennomføres i tråd med søknad, og eventuelle endringer skal begrunnes og drøftes i forkant. 75 % av støtten kan utbetales når det er klart at tiltaket vil bli gjennomført. Resten av tilskuddet utbetales etter at tiltaket er sluttført, på grunnlag av skriftlig rapport og regnskap. Prosjekter som ikke gjennomføres som forutsatt kan kreves tilbakebetalt. Tilsagnet er gyldig i ett år fra tilsagnsbrevets datering. Tilsagn bortfaller for prosjekter som det ikke er sluttrapport for innen denne dato. Ev. delutbetalinger skal da tilbakebetales. Etter skriftlig søknad med begrunnelse kan denne fristen forlenges.

Søknadsfrist: Søknadsfrist er 30. mai 2018.

Søknad sendes postmottak@austagderfk.no og merkes med saksnummer 17/2879.

Kontaktperson: LIM-rådgiverHelle Mellingen, helle.mellingen@vaf.no, tlf 411 26 776.