Regionplan Agder 2030

Regionplan Agder er Agder-regionens viktigste overordnede dokument for regional utvikling. Den er nå under revidering. Forslag til ny Regionplan Agder 2030 og tilhørende handlingsprogram sendes nå på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 1. april 2019.

Hovedmålet med Regionplan Agder 2030 er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Planen har fem hovedsatsingsområder:

  • Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter
  • Verdiskaping og bærekraft
  • Utdanning og kompetanse
  • Transport og kommunikasjon
  • Kultur

I tillegg har planen tre gjennomgående perspektiver:

  • Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser
  • Levekår, likestilling, inkludering og mangfold
  • Klima og miljø

Planforslaget som sendes på høring er et resultat av en omfattende involveringsprosess med fem tematiske arbeidsgrupper, prosjektgrupper, styrings- og referansegrupper, innspillseminarer og dialogmøter med alle kommunene på Agder og ulike regionale aktører.

Fylkeskommunene inviterer til å bidra med innspill til både planforslaget og handlingsprogram. 

Den generelle høringsfristen er 1. april 2019 (gjelder statlige etater, organisasjoner, interesseforeninger, private m.m.)

For kommunene i Agder settes høringsfristen til 26. april 2019.

Høringsuttalelser merkes "Regionplan Agder 2030" og sendes enten digital til postmottak@vaf.no eller til Vest-Agder fylkeskommune, Postboks 517 Lund, 4605 Kristiansand.

Med bakgrunn i innkomne høringsuttalelser vil forslag til plan og handlingsprogram bli justert og lagt frem for sluttbehandling i fylkestingene i juni.

Fylkeskommunene planlegger en høringskonferanse i mars. Egen invitasjon vil bli sendt ut.

Høringsdokumentene kan lastes ned her.

 

Vedtatt planprogram kan lese her.