Heiplanen

Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei blir oftest omtalt som "Heiplanen". Planen gir mål og retningslinjer for forvaltning av planområdet. Disse skal innarbeides i kommuneplanene. For Aust-Agder gjelder dette for Bykle, Valle, Bygland og Åmli kommuner. Det er i første rekke hensynet til villreinen som er avklart i planen gjennom bruk av hensynssoner.

Befaring av plan for vindkraftverk ved Hovatn i Bygland. Her er det konflikt mellom fornybar kraftproduksjon og kalveområde for villrein. Olje- og energidepartementet avgjorde til slutt saken til villreinens fordel.

Heia har og har hatt stor betydning for bygdene rundt. Ikke minst gjelder det for ulike næringsinteresser som jordbruket, vannkraftproduksjon, reiseliv og i friluftlivssammenheng, jakt og fiske. Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei er Norges sørligste villreinområde. Villreinen har en sentral plass i norsk natur, og det er et nasjonalt mål at villreinens leveområde skal sikres. Villreinen har et nomadisk levesett, og har derfor behov for store arealer skal den overleve.

Miljøverndepartementet tok i 2007 initiativ til å få utarbeidet regionale planer for en helhetlig forvaltning av de viktigste villreinområdene i Norge. Planene skulle fastsette en langsiktig arealforvaltning som balanserte bruk og vern for de aktuelle fjellområdene med influensområder. Fylkestingene Hordaland, Rogaland, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder stilte seg positive til henvendelse og vedtok at det skulle utarbeides en plan for vårt heiområde. Planarbeidet har vært ledet av en styringsgruppe med politisk ledelse fra de fem fylkeskommunene og fra de berørte kommunene. Tidligere fylkesordfører Thore Westermoen fra Vest-Agder fylkeskommune har ledet arbeidet. Styringsgruppa for utarbeidelse av planforslaget har hatt en god og positiv samhandling. Planarbeidet har vært omfattende, men konstruktivt og målrettet.

Den regionale planen blir omtalt som Heiplanen. Heiplanen er en retningsgivende plan. Skal planens intensjoner nås, må lokale, regionale og statlige myndigheter i sin planlegging og forvaltning følge opp føringene som er gitt i plankartet, retningslinjene og i handlingsprogrammet. 

Det er i første rekke hensynet til villreinen som er avklart i denne planen. Det innebærer at øvrige arealhensyn (natur, kulturminner/-miljøer, friluftsliv, landskap mm) ikke er avklart. Nevnte hensyn må ivaretas gjennom ordinær kommuneplanlegging. Denne planen gir følgende avklaringer:

• I Nasjonalt villreinområde (NVO) skal villreinen ha fortrinn

• I hensynssone villrein skal en gjennom konsekvensutredning avklare forholdet til villreinen

• I hensynssone trekkområder skal villreinens interesser angående trekk prioriteres.

• I hensynssone bygdeutvikling er hensynet til villreininteressene avklart.

Les hele planen her

For kartlink trykk her

For godkjent handlingsprogram trykk her

Andre nyttige lenker:

http://www.villrein.no/

http://heiplanen.no/

Foredrag fra Heiplansamlinga 2019