Kurs og konferanser

Som en del av vår veilederrolle arrangerer Aust-Agder fylkeskommune kurs og konferanser rettet mot kommunene, frivillige lag og foreninger og andre fagmiljø. Temaene kan være planlegging, samfunnsutvikling og naturforvaltning. Under ligger også oversikt over gjennomførte arrangement og foredrag som er blitt holdt i løpet av det siste året.

Framtidsbygda 2018 - Gull av grønne skoger

- hvordan skape bærekraftig vekst i indre Agder

Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og Åmli kommune arrangerte årets konferanse i Åmli 12. oktober. 100 deltok og diskuterte og problematiserte innlandets rolle inn i nye Agder. Foredragsholderne bidro med nye perspektivet, kunnskap og eksempler på "galskap" som har utfordret tradisjonell tenkning med gode resultater.

Her er link til foredrag og filmer som ble presentert på konferansen:

Et internasjonalt perspektiv på bygdeutvikling, Dr. Rhys Evans

Bioøkonomien og grendene - en framtidsrefleksjon tufta på tvil, Bjørn Egil Flø

Folketall, bosetting, pendling og levekår, Ann Camilla Schulze Krogh

Muligheter for Agder i det grønne skifte, Kåre Gunnar Fløystad

Biozin -plan for storskala biodrivstoffproduksjon i Åmli, Lars Frode Askheim

Norwegianberries, Øyvind Harr

Hvordan gjøre bygdene attraktive - en byutviklers perspektiv, Anne Beate Hovind

Bygda 2.0 - Stokkøya Sjøsenter, Roar Svennevig

Berekraftig byggeri i Setesdal, Ingvild Hovden

Hvordan utnytte ressursene i indre Agder, Jan Fasting

Filmer:

Presentasjon av Åmli og lokale bedrifter

Berekraftig byggeri i Setesdal -3D visning av hytter