Samfunns- og arealplanlegging

Planlegging etter plan- og bygningsloven skal bidra til å utvikle et samfunn som tar vare på viktige felles verdier og grunnleggende levevilkår.

Foto: Jan Aabøe