Trafikksikkerhet

I følge vegtrafikklovens § 40.a har fylkeskommunen ”et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket”, der fylkeskommunen skal fungere som pådriver og koordinator.

Foto: Vest-Agder fylkeskommune / Egil Strømme

Fylkeskommunen ivaretar dette ansvaret blandt annet gjennom å samarbeide tett med Trygg Trafikk, Statens Vegvesen, Politiet og Utrykningspolitiet. 

I Aust-Agder er ansvaret delegert til fylkets Trafikksikkerhetsforum. Dette er en møteplass for tverrfaglig erfaringsdeling og utvikling av "best practice" for det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet, og videre en samarbeidsarena. 

Det er utarbeidet en felles strategiplan for trafikksikkerhet sammen med Vest-Agder fylkeskommune. Dette er et utrykk for at trafikksikkerhet er et høyt prioritert satsingsområde i Agderfylkene, med god forankring både politisk og i overordnet planverk.

Last ned strategiplanen for Trafikksikkerhet 2014-2017 her. 

Kommunene i Aust-Agder kan hvert år søke om trafikksikkerhetsmidler. Disse midlene kan nyttes til trafikksikkerhetstiltak på fylkesveger, kommunale veger og private veger som brukes som skoleveg. Midlene kan dessuten brukes til informasjons- og opplæringstiltak. 

For å søke på overnevnte midler stiller fylkeskommunen krav om kommunal trafikksikkerhetsplan.

Flere av de kommunale trafikksikkerhetsplanene er av eldre dato. Fylkeskommunen tilrår at trafikksikkerhetsplanen inngår i kommuneplanarbeidet, og derved revideres hvert fjerde år.

Her kan du laste ned en disposisjon for kommunal trafikksikkerhetsplan (Pdf eller doc)