Trafikksikkerhet

I følge vegtrafikklovens § 40.a har fylkeskommunen ”et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket”, der fylkeskommunen skal fungere som pådriver og koordinator. Sikkerhet i trafikken er et av fylkeskommunens hovedmål. Alle planer og tiltak er basert på Nullvisjonen, og har som mål å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken.

Foto: Kristine Steen-Tveit
Statistikk tidligere år
Aust-Agder 2017 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Antall ulykker 10 14 2 5 10 11 13 13  17  15  13  20
Dødsulykker 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  1  1
Antall drepte 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  1  1
Skadde i alt 12 18 2 6 12 14 12 14  14  17  12  14
Hardt skadde 1 2 0 2 2 1 2 3  1  2  2  1
Lettere skadde 11 16 1 4 10 11 10 11  11  13  10  13

 

Visjon og mål

 Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i trafikken.

I arbeidet mot null hardt skadde og drepte i trafikken har Aust-Agder satt følgedne etappemål:

  • Antallet hardt skadde og drepte halveres innen 2023.

Etappemålet eren halvering av antallet drepte og hardt skadde innen 2024, sammenlignet med gjennomsnittet for årene 2008 - 2011.

  • Antallet hardt skadde og drepte skal ikke øke selv om flere går og sykler

Dette henger sammen med det nasjonale målet om at veksten i persontransport i storbyområdene skal tas av sykkel, gange og kollektivtransport.

Figuren under viser utviklingen av drepte og hardt skadde i Aust-Agder i perioden 2000 - 2016 og målkurve for utviklingen frem til 2024

målkurve Aust-Agder

                                                    

Aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet

Det er et nasjonalt mål å halvere antall drepte og hardt skadde i trafikken innen 2023. For Aust-Agder betyr dette en redusksjon til maksimalt 15 drepte og hardt skadd. Dette er et ambisiøst mål som krever en felles innsats fra en rekke ulike aktører.

Foto: Kristine Steen-Tveit

Aust-Agder fylkeskommune har som vegeier ansvar for fylkesvegnettet og for kollektivtransporten i fylket, inkludert skoleskyss. I tillegg har fylkeskommunen i følge vegtrafikkloven et samordningsansvar for trafikksikkerhetsarbeidet i fylket.

Fylkeskommunen ivaretar dette ansvaret blandt annet gjennom å samarbeide tett med Trygg Trafikk, Statens Vegvesen, Politiet og Utrykningspolitiet. 

I Aust-Agder er ansvaret delegert til fylkets Trafikksikkerhetsforum. Dette er en møteplass for tverrfaglig erfaringsdeling og utvikling av "best practice" for det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet, og videre en samarbeidsarena. 

Her er trafikksikkerhetsforum sin Årsplan 2018 -2019: Årsplan TS-forum.

Statens Vegvesen drifter og forvalter de fylkeskommunale vegene på vegne av fylkeskommunen. Handlingsprogram for fylkesveger  er førende for dette arbeidet. I tillegg drifter og forvalter Statens vegvesen riksvegene i fylket.

Vegvesenet har ansvar for informasjon og opplæring for å bedre adferden hos trafikantene, førerprøver, kontroll av kjøretøyer og verneutstyr, og oppfølging av trafikkskolene.

Trygg trafikk er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen har et særlig ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykkene.

Trygg Trafikk er et kompetansesenter for trafikkopplæring av barn og unge, i tillegg til å være pådriver og kunnskapsformidler for trafikksikkerhet.

 Politiet sitt ansvar i trafikksikkerhetsarbeidet er i første rekke å gjennomføre kontroll og overvåkning av trafikken. Kontrollene utføres av lokalt politi og Utrykningspolitiet (politiets særorgan for trafikk). Kontroll av fart, rus, verneutstyr og aggressiv kjøring er viktige innsatsområder for å redusere trafikkulykker. I tillegg er politiet aktive i det forbyggende trafikksikkerhetsarbeidet. 

Kommunene har en viktig rolle i trafikksikkerhetsarbeidet både som vegmyndighet, skole- og barnehageeier, gjennom sitt ansvar i forbindelse med arealplanlegging, samt som arbeidsgiver og transportkjøper.

Kommunen har også et ansvar gjennom Folkehelseloven, der de er pålagt å arbeide forebyggende mot faktorer som kan påvirke helsetilstanden til befolkningen i kommunen negativt.

Andre aktører - I tillegg er det mange andre aktører som jobber med trafikksikkerhet. Leger, psykologer og optikere har et ansvar for at kravene til helse er oppfylt av de som har førerkort. Fylkesmannen og Helsetilsynet har ansvaret for forvaltningen av førerkortforskriftens helsekrav og tilsyn med helselovgivningen.

I tillegg gjøres det mye viktig arbeid i regi av frivillige og interesseorganisasjoner. Idrettslag og næringslivet er andre eksempler på aktører som også bidrar i trafikksikkerhetsarbeidet. 

 Nyttårsaksjonen og Trafikksikkerhetskonferansen

Nyttårsaksjonen er en felles markering for Agderfylkene med fokus på drepte i trafikken foregående år. Aksjonen synliggjør behovet for en fortsatt stor innsats i det lokale trafikksikkerhetsarbeidet.

Nyttårsaksjonen

Denne aksjonen er åpen for alle, og arrangeres i begynnelsen av januar hvert år. Aksjonen har en egen facebookside der informasjon om tidspunkter og agenda legges ut.

Trafikksikkerhetskonferansen Agder blir arrangert i februar hvert år. Her tas aktuelle temaer opp, med foredrag av dyktige personer innen trafikksikkerhet. Konferansen er åpen for alle som ønsker å melde seg på. 

TS-konferansen 2016

Trafikksikkerhetsmidler

Kommunene kan hvert år søke om trafikksikkerhetsmidler. Disse midlene kan nyttes til trafikksikkerhetstiltak på fylkesveger, kommunale veger og private veger som brukes som skoleveg. Tiltakene kan være både fysiske og trafikantrettede, men tiltaket må gi god trafikksikkerhetsgevinst i skolenære områder og nærmiljø. For kommuner uten trafikksikkerhetsplan kan det søkes om tilskudd til utarbeidelse og revidering av trafikksikkerhetsplan.

Aust-Agder fylkeskommune har satt av 2 millioner til trafikksikkerhetstiltak i kommunene for 2019. Trafikksikkerhetsmidlene vil dekke inntil 50 % av tiltakets kostnad. Tilskuddet utbetales når tiltaket er gjennomført og revisorgodkjent regnskap foreligger.

Det er Fylkesutvalget som vedtar fordelingen av trafikksikkerhetsmidlene. Ved prioritering av tildeling mellom prosjekter skal det telle positivt om kommunen er godkjent som "trafikksikker kommune" eller i prosess for å bli det.

Her er et eksempel på søknadskjema. Det oppfordres til å få med mest mulig god informasjon for å forenkle arbeidet med prioritering.

Det sendes ut brev til kommunene i begynnelsen av januar hvert år.

Søknadsfrist er 8 mars. Søknaden sendes:

Statens vegvesen Region Sør, boks 723 Stoa, 4808 Arendal

Kontaktperson: julie.runde.krogstad@austagderfk.no mobil: 99254814.

Prosjektene som tildeles midler må være ferdig innen 1. september året etter. Dersom prosjektet av ulike grunner ikke kan gjenomføres som planlagt, skal dette snarest meldes til kontaktperson på Statens vegvesen.

Vi ønsker å signalisere at belysningsanlegg normalt vil bli prioritert etter andre vegtiltak.

 

 Kommunale trafikksikkerhetsplaner

For å søke på trafikksikkerhetsmilder stiller fylkeskommunen krav om kommunal trafikksikkerhetsplan. Formålet med kommunale trafikksikkerhetsplaner er å legge grunnlaget for et målrettet og systematisk trafikksikkerhetsarbeid på lokalplanet som omfatter alle de ulike tiltaksområdene.

Flere av de kommunale trafikksikkerhetsplanene er av eldre dato. Fylkeskommunen tilrår at trafikksikkerhetsplanen inngår i kommuneplanarbeidet, og derved revideres hvert fjerde år.

Her kan du laste ned en disposisjon for kommunal trafikksikkerhetsplan (Pdf eller doc)

Eksempler på trafikksikkerhetsplaner:

Arendal

Arendals tiltaksplan

Lillesand

Statens vegvesens veiledning for kommunale trafikksikkerhetsplaner finner du her.

Trafikksikker kommune

Et godt arbeid med trafikksikkerhet gir kommunene et bra omdømme, trygt lokalmiljø, mindre skader og fornøyde innbyggere. Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som vegeier, barnehage - og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for innbyggerenes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker.

Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer. For å lykkes må alle kommunens etater involveres i arbeidet og den enkelte etatsleder ta sitt delansvar. Arbeidet må forankres i den politiske og administrative ledelsen.

I Aust-Agder er Lillesand, Grimstad og Froland godkjente Trafikksikre kommuner. Birkenes og Arendal er i prosess. Bykle og Valle vil starte sitt arbeid for å bli Trafikksikker kommune i 2018.

Hvordan bli trafikksikker kommune?

I samarbeid med fylkeskommunene har Trygg Trafikk utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen Trafikksikker kommune. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

Myra sykkelgård

Myra sykkelgård ble åpnet våren 2006, og er et samarbeid mellom Aust-Agder fylkeskommune, Trygg Trafikk, Statens vegvesen og Myra ungdoms og idrettslag. Aust-Agder fylkekommune har drift - og eieransvaret.

Anlegget er på 13 000 kvadratmeter, hvorav trafikkdelen er på omtrent 9 000 kvadratmeter. De fleste elementene er i halv målestokk, og inneholder blandt annet fotgjengerfelt, trafikklys, rundkjøring og enveiskjøring.

Sykkelgården på Myra

Det organiserte trafikkopplæringsopplegget fokuserer på sykkel og sykkelglede rettet mot barn på 5. trinn. Trafikksituasjonene som legges inn i undervisningsopplegget er vanlige risikosituasjoner for små og store.

Dette er et område hvor barn sammen med foreldre kan sykle i trygge omgivelser, i tillegg til den organiserte undervisningen.

For informasjon om Myra sykkelgård, kan du gå inn på deres nettsted www.myrasykkelgard.no  

Strategiplan for Trafikksikkerhet i Agder

 Det er utarbeidet en felles strategiplan for trafikksikkerhet sammen med Vest-Agder fylkeskommune. Dette er et utrykk for at trafikksikkerhet er et høyt prioritert satsingsområde i Agderfylkene, med god forankring både politisk og i overordnet planverk.

 

Last ned  Strategiplan for trafikksikkerhet 2018 - 2029 her