Skoleskyss

Etter opplæringsloven har fylkeskommunen ansvar for skoleskyss til grunnskole og videregående skole. Elever har rett til fri skoleskyss når de har 4 km skolevei til grunnskolen og 6 km vei til videregående skole. For førsteklassinger er skyssgrensen 2 km. Funksjonshemmede elever har rett til skoleskyss uansett lengden på skoleveien.

Foto: Aust-Agder fylkeskommune

Skyssordning

For elever i videregående skoler i Aust-Agder som har minst 6 km daglig skolevei (regnet korteste vei) mellom bosted og skole, eller må reise med båt, sørger Agder Kollektivtrafikk AS for skyss eller gir skysstilskudd. For funksjonshemmede, som etter legeerklæring har behov for spesiell skyss, skal det sørges for daglig skyss uten hensyn til minsteavstand. 

Skyssordningen omfatter bare elever som er hjemmehørende i Aust-Agder. Elever fra Aust-Agder ved videregående skoler i andre fylker, kommer ikke uten videre inn under ordningen hvis det er ledige plasser på tilsvarende linje ved skoler i Aust-Agder.

Lærlinger på obligatorisk teoriopplæring omfattes av ordningen de dagene de går på skolen, hvis de ikke får noen annen godtgjøring. Ordningen omfatter ikke elever og studenter på høyere nivå enn videregående skole. 

AKT har ansvar for behandling av skoleskyssaker.  

Les mer om skoleskyss på AKT sine nettsider her. 

Kontakt

  • Agder Kollektivtrafikk AS
    Telefon 38 14 53 81

Reglement for skoleskyss