Skoleskyss

Elever har rett til fri skoleskyss når de har 4 km skolevei til grunnskolen og 6 km vei til videregående skole. For førsteklassinger er skyssgrensen 2 km. Funksjonshemmede elever har rett til skoleskyss uansett lengden på skoleveien.

Foto: Aust-Agder fylkeskommune.

Skyssordning

Elever i videregående skoler i Aust-Agder som har minst 6 km daglig skolevei (regnet korteste vei) mellom bosted og skole, eller må reise med båt, har rett til gratis skyss eller skysstilskudd. For funksjonshemmede, som etter legeerklæring har behov for spesiell skyss, skal det sørges for daglig skyss uten hensyn til minsteavstand.

Skyssordningen omfatter bare elever som hører hjemme i Aust-Agder. Elever fra Aust-Agder ved videregående skoler i andre fylker, kommer ikke uten videre inn under ordningen hvis det er ledige plasser på tilsvarende linje ved skoler i Aust-Agder.

Lærlinger på obligatorisk teoriopplæring omfattes av ordningen de dagene de går på skolen, hvis de ikke får noen annen godtgjøring. Ordningen omfatter ikke elever og studenter på høyere nivå enn videregående skole. 

Selskapet Agder Kollektivtrafikk AS har ansvar for behandling av søknader om skoleskyss.  

Les mer om skoleskyss og last ned søknadsskjema. 

Kontakt

  • Agder Kollektivtrafikk AS
    Telefon 38 14 53 81

Reglement for skoleskyss