Kollektivtrafikk

Aust-Agder fylkeskommune har ansvar for å tilby og tilrettelegge det lokale og regionale kollektivtilbudet i fylket. Kollektivtransport er en del av fylkeskommunens samlede samferdselspolitikk.

Foto: Aust-Agder fylkeskommune

Buss

Ansvaret for driften av kollektivtransporten er skilt ut i et eget selskap. Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) får overført årlige fylkeskommunale bevilgninger til kollektivtrafikken. Selskapet er eid av Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Aust-Agder fylkeskommune gir sine styringssignaler til selskapet gjennom overordnede planer og årlig budsjett og leveranseavtale. AKTs ansvar omfatter: Ruteplanlegging, skoleskyss, informasjon, markedsføring og ruteopplysning. AKT kjøper busstjenester fra ulike transportører. AKT har takstmyndighet for kollektivtrafikken.

Fylkeskommunen har ansvaret for reglement for skoleskyss og klagebehandling i skoleskyssaker. 

Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen).

Løyver

Fylkeskommunen er løyvemyndighet for drosjeløyver, selskapsvognløyver, løyver for transport for funksjonshemmede og for ruteløyver.

Båtruter

Fylkeskommunen yter tilskudd til drift av lokale båtruter til Lyngør og Sandøya i Tvedestrand og til fergen mellom Risør og Øysang.

Jernbane

Aust-Agder fylkeskommune deltar i samarbeid med fylkeskommunene Vestfold, Telemark, Vest-Agder og Rogaland for å bedre togtilbudet på Sørlandsbanen. Det arbeides også for å få til en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Fylkeskommunene har opprettet interesseorganisasjonen Jernbaneforum Sør for å være pådriver i arbeidet.