Fylkesveger

Aust-Agder fylkeskommune har ansvaret for 1 651 kilometer fylkesveg. Som vegeier har Aust-Agder fylkeskommune det formelle og økonomiske ansvaret for fylkesvegnettet.

Foto: Jan Aabøe, Aust-Agder fylkeskommune

I 2017 bruker Aust-Agder fylkeskommune 136,5 millioner kroner på investeringer knyttet til fylkesvegnettet, og forvalter i 2017 omkring 211,5 millioner kroner til drift og vedlikehold.

Fylkekommunen er som vegeier den som svarer på spørsmål omkring strategi, prioriteringer og overordnet planlegging. Hendvendelser om slike forhold skal rettes til Aust-Agder fylkekommune.

Statens Vegvesen Region Sør har gjennom sin leveringsavtale med Aust-Agder fylkeskommune hovedansvar for planlegging av vedtatte vegprosjekter, gjennomføring av tiltakene, samt løpende drift - og vedlikeholdsoppgaver. Henvendelser knyttet til dette skal som hovedreggel rettes til Statens vegvesen.

Henvendelser knyttet til kommunale veger skal rettes til deres respektive kommuner.

Interaktivt kart over prosjekter i fylket

Under kan du se et dynamisk kart som viser hvor og hva tiltakene i handlingsplan for fylkesveger er. Klikk på de blå kulepunktene og se detaljer for tiltaket.

 Kart over tiltak - handlingsplan for fylkesveger

Fylkesvegplan og Handlingsprogram for fylkesveger

Tidligere har det vært utarbeidet et handlingsprogram for fylkesvegene. Det som tildigere var ett dokument er nå delt i en fylkesvegplan og et handlingsprogram for fylkesveger.

Fylkesvegplanen gir en beskrivelse av fylkesvegene, oppsummerer de viktigste utfordringene og danner grunnlaget for de prioriteringene som gjøres i handlingsprogrammet.

Last ned Fylkesvegplan 2017 - 2024 her.  

Handlingsprogram for fylkesveger i Aust-Agder er et styringsdokument for Aust-Agder fylkeskommune. Handlingsprogrammet tar for seg status og utfordringer for fylkesvegene, samt hvordan midlene skal fordeles i perioden.

Last ned Handlingsprogram for fylkesveger 2017 - 2024 her.

 Regional Transportplan Agder

Regional transportplan Agder (RTP) oppsummerer de viktigste prioriteringene og tiltakene som må gjøres i Agder for å løse dagens transportbehov og for å møte morgendagens.

Last ned Regional Transportplan Agder 2015 - 2027 her.

Avtaler og retningslinjer

Last ned standard finansieringsavtale på investeringer på fylkesveg i regi av kommune her.

Last ned standard gjennomføringsavtale for prosjekt fv. i kommune her.

Last ned vedlegg til standard gjennomføringsavtale for prosjekt fv i kommune her.

Last ned retningslinjer for behandling av avkjørsels - og byggesaker her.

Verneplan og vegminner

 Vegminner og veghistoriske miljøer er viktige kilder til å kunne forstå deler av vår historie. Vegminner i Aust-Agder er et hefle som presenterer et utvalg av minner som forteller noe om vår veghistorie, og viser utviklingen fra enkle rideveger til bilveger.

Last ned heftet om Vegminner i Aust-Agder her.

Statens vegvesen ble i 1997 pålagt av Samferdselsdepartementet å utarbeide en landsdekkende verneplan for veger og bruer i sammarbeid med Riksantikvaren. Det ble opprettet fylkesgrupper som hadde ansvar for å utarbeide et forslag til verneplan for sitt fylke som gjelder vegminner og veghistoriske miljøer som er representative for norsk veghistorie fra 1537 - 1960.

Last ned forslag til Nasjonal verneplan Aust-Agder her.