Fylkesveger

Aust-Agder fylkeskommune har ansvaret for 1 651 kilometer fylkesveg. Som vegeier har Aust-Agder fylkeskommune det formelle og økonomiske ansvaret for fylkesvegnettet. Statens vegvesen er fylkeskommunens fagetat i vegsaker.