ATP/bypakke Arendalsregionen

Dette er en felles regional areal - og transportplan, samt mulig Bypakke, for Arendalsregionen. Målet er å begrense veksten i personbiltrafikken, og få mer over på kollektiv, gang og sykkel. Videre jobbes det for et utbyggingsmønster som reduserer transportbehovet. Dette innebærer satsing på utvikling av by - og kommunesentra samt prioriterte bydels-sentra og tettsteder.