ATP Arendalsregionen

Areal- og transportplanen skal legge felles og langsiktige rammer for bolig-, areal- og transportutviklingen i arendalsregionen i et 2040 perspektiv, dvs. for de fire kommunene Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand.

Det overordnede målet for planen er en bærekraftig vekst som stimulerer til en samfunnsutvikling som er klimavennlig, fremmer folkehelse, bedrer trafikksikkerhet og gir en god utvikling av regionens byer og tettsteder. Innenfor bærekraftmålet ligger 0-vekst i personbiltrafikken fra 2025.

Første utkast til areal- og transportplan for arendalregionen er nå ute på høring. Les mer her

Mulighetsstudie bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen er ute på høring. Les mer her

Dokumenter og presentasjoner: