ATP Arendalsregionen

Areal- og transportplanen skal legge felles og langsiktige rammer for bolig-, areal- og transportutviklingen i arendalsregionen i et 2040 perspektiv, dvs. for de fire kommunene Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand.

Det overordnede målet for planen er en bærekraftig vekst som stimulerer til en samfunnsutvikling som er klimavennlig, fremmer folkehelse, bedrer trafikksikkerhet og gir en god utvikling av regionens byer og tettsteder. Innenfor bærekraftmålet ligger 0-vekst i personbiltrafikken fra 2025.

ATP -forslag til plan for Arendalsdregionen er nå ute til høring.

Les dokumentet og følgebrevet.

ATP har en egen nettside, hvor du blant annet kan studere ulike kart over regionen

Dokumenter og presentasjoner: