Samferdsel

Fylkeskommunen har det overordnede ansvaret for utvikling av transportinfrastrukturen i Aust-Agder og bruker omtrent 25 % av fylkeskommunens budsjett på samferdsel

Foto: Jan Aabøe, Aust-Agder fylkeskommune

Fylkeskommunen har ansvar for fylkesveger, kollektivtrafikk og skoleskyss, transportløyver, transporttjenesten for funksjonshemmede og transportberedskap.

Vi er med å sikre effektive transportsystemer og transportberedskap. I tillegg legger vi til rette for at alle mennesker, uavhengig av funksjonsevne, kan delta i samfunnet.