Tilskudd til vilttiltak

Søknadsfrist 15. januar. Private organisasjoner og lag kan søke.

Foto: Even Fløystad

Private organisasjoner og lag, for eksempel grunneierlag og jeger- og fiskeforeninger kan søke om tilskudd til å gjennomføre oppgaver innen viltforvaltningen med regional eller nasjonal karakter. Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til gjennomføring av tiltak som gir et høstbart overskudd av vilt i regionen, og at dette forvaltes på en god måte. 

Hvilke tiltak kan få støtte?

  • Tilrettelegging for og rekruttering til jakt.
  • Informasjon om jakt og  jaktmuligheter.
  • Kartlegging av viltressursene, viltets leveområder og viltinteresser i kommuner og regioner.
  • Innarbeiding av viltet sine leveområde og viltinteresser i kommunale planer etter plan- og bygningsloven.
  • Oppretting og drift av lokale samarbeidsråd.
  • Deltakelse i driftsplanarbeid.

Søknader om tilskudd til tiltak som inngår som del av en plan, og tilskudd om tiltak av regional verdi vil bli prioritert.

Hvordan søke?

Søknad skal sendes Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 15. januar. Søknader om høstbare viltarter, unntatt villrein, grågås og kortnebbgås, skal adresseres til fylkeskommunen.

Søknader om ikke høstbare viltarter og villrein, grågås og kortnebbgås skal adresseres til Fylkesmannen. Søknader fra sentralorgan i landsdekkende organisasjonar skal adresseres til Miljødirektoratet.

Kontaktperson:

Hans Fløystad, Tlf 37017366, e-post: hans.floystad@austagderfk.no

Rapportering av tilskudd mottatt 2015

Rapporteringsfrist er 1. mars 2016. 

Regionale føringer for tilskuddstildeling: 

Fylkestinget vedtok 14.12.2010 følgende retningslinjer for prioritering:

  • Prosjekter med regional eller lokal forankring og målsetting 
  • Tiltak som fremmer aktiviteter for ungdom og allmennhetens jaktmuligheter 
  • Prosjekter som bidrar til bedre lokal forvaltning av jaktbart vilt 
  • Tiltak som bidrar til økt trafikksikkerhet

Fylkesrådmannen er delegert fordelingsmyndighet i henhold til disse retningslinjer. Vedtak kan påklages i henhold til forvaltningsloven. Eventuell klage sendes innen tre uker etter at melding om vedtak er mottatt av søker.

Utbetaling av tilskudd:

Tilskuddet utbetales etter at tiltaket er gjennomført, på grunnlag av skriftlig rapport og revidert regnskap. 

Ved behov kan inntil 75 % av innvilget støtte utbetales når det er klart at tiltaket vil bli gjennomført. Anmodning om slik utbetaling sendes sammen med en redegjørelse for fremdriften av tiltaket og evtuelle opplysninger om endrede forutsetninger. 

Tilsagn om støtte er gyldig fram til rapporteringsfristen påfølgende år (1. mars). Tilsagn bortfaller for prosjekter som det ikke er sluttrapportert for innen denne dato. Eventuelle delutbetalinger skal da tilbakebetales.