Tilskudd til vilttiltak

Forvaltningsansvaret for jaktbart vilt ble overført fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet i 2018. Bevilgninger og regelverk er ikke på plass, men Miljødirektoratet melder at ordningen videreføres som tidligere. Fylkeskommunen utlyser på dette grunnlaget midler for 2019. Nedenfor gjengis ordningen slik den var i perioden 2010-2018.

Foto: Even Fløystad

Private organisasjoner og lag, for eksempel grunneierlag og jeger- og fiskeforeninger kan søke om tilskudd til å gjennomføre oppgaver innen viltforvaltningen. Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til gjennomføring av tiltak som gir et høstbart overskudd av vilt i regionen, og at dette forvaltes på en god måte. 

Tiltak som kan få tilskot er:

 • Tilrettelegging for og rekruttering til jakt.
 • Informasjon om jakt og  jaktmoglegheiter.
 • Kartlegging av viltressursane og viltet sine leveområde og viltinteresser i kommunar og regionar.
 • Innarbeiding av viltet sine leveområde og viltinteressar i kommunale planar etter plan- og bygningslova.
 • Oppretting og drift av lokale samarbeidsråd.
 • Deltaking i rettshavarane sitt driftsplanarbeid.

Søknader om tilskot til tiltak som inngår som del av ein plan vil bli prioriterte.

Hvilke tiltak kan få støtte? 

 • Tilrettelegging for og rekruttering til jakt.
 • Informasjon om jakt og  jaktmuligheter.
 • Kartlegging av viltressursene, viltets leveområder og viltinteresser i kommuner og regioner.
 • Innarbeiding av viltet sine leveområde og viltinteresser i kommunale planer etter plan- og bygningsloven.
 • Oppretting og drift av lokale samarbeidsråd.
 • Deltakelse i driftsplanarbeid.

Søknader om tilskudd til tiltak som inngår som del av en plan vil bli prioritert.  

Søknader som gjelder nasjonale tiltak eller prosjekter sendes Miljødirektoratet. Søknader på regionalt nivå som gjelder ikke-jaktbare arter sendes de til Fylkesmannen. Tiltak innenfor en enkelt kommune skal omsøkes på det kommunale viltfond i berørt kommune.

Hvordan søke?

Søknad skal sendes Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 20. februar. Søknader om høstbare viltarter, unntatt villrein, grågås og kortnebbgås, skal adresseres til fylkeskommunen.

Søknader om ikke høstbare viltarter og villrein, grågås og kortnebbgås skal adresseres til Fylkesmannen. Søknader fra sentralorgan i landsdekkende organisasjonar skal adresseres til Miljødirektoratet.

Kontaktperson:

Hans Fløystad, Tlf 37017366, e-post: hans.floystad@austagderfk.no

Rapportering av tilskudd mottatt 2018

Rapporteringsfrist er 1. mars 2019 og rapporten leveres gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. 

Regionale føringer for tilskuddstildeling: 

Fylkestinget vedtok 25.10.2016 følgende retningslinjer for prioritering:

 • Prosjekter med regional eller lokal forankring og målsetting 
 • Tiltak som fremmer aktiviteter for ungdom og allmennhetens jaktmuligheter 
 • Prosjekter som bidrar til bedre lokal forvaltning av jaktbart vilt 
 • Tiltak som bidrar til økt trafikksikkerhet

Fylkesrådmannen er delegert fordelingsmyndighet i henhold til disse retningslinjer. Vedtak kan påklages i henhold til forvaltningsloven. Eventuell klage sendes innen tre uker etter at melding om vedtak er mottatt av søker.

Utbetaling av tilskudd:

Tilskuddet utbetales etter at tiltaket er gjennomført, på grunnlag av skriftlig rapport og revidert regnskap. 

Ved behov kan inntil 75 % av innvilget støtte utbetales når det er klart at tiltaket vil bli gjennomført. Anmodning om slik utbetaling sendes sammen med en redegjørelse for fremdriften av tiltaket og evtuelle opplysninger om endrede forutsetninger. 

Tilsagn om støtte er gyldig fram til rapporteringsfristen påfølgende år (1. mars). Tilsagn bortfaller for prosjekter som det ikke er sluttrapportert for innen denne dato. Eventuelle delutbetalinger skal da tilbakebetales.