Jaktforskrifter og jakttider

Jakt og fangst

Informasjon om retten til å drive jakt og fangst i Norge, og hvilke lover og regler som gjelder for jegere og fangstfolk er tilgjengelig hos Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet. Disse har det overordnede ansvaret for viltforvaltning og arbeid knytta til utformingen av regelverket innen forvaltning av viltressursene og utøvelsen av jakt og fangst.

Lenke til Miljødirektoratets side om jakt og fangst.

Fylkeskommunen har ansvar for rådgivning, fastsettelse av jakttider for enkelte arter og tildeling av tilskudd til viltformål.

Styringsdokumenter for viltforvaltningen i Aust-Agder

Jakttidene

Jakttidene gjelder fra 1. april 2017 til og med 31. mars 2022. Det er Miljødirektoratet som fastsetter jakttidene for de jaktbare viltartene. I Norge er det tillatt å jakte på nesten 60 arter av fugler og pattedyr. For kanadagås, stripegås, grågås og elg kan det vedtas lokale forskrifter om jakttider. I Aust-Agder har dette resultert i utvidet jakttid for kanadagås og stripegås (se nedenfor), mens den nasjonale rammen gjelder for grågås og elg. 

Jakt og fangst er ikke tillatt i tiden fra og med 24.12. til og med 31.12. Det er heller ikke tillatt å jakte på langfredag, påskeaften og første påskedag. «Den frie jakten på hav og fjord» starter ikke før 10.september.

Som jeger må du i tillegg skaffe deg oversikt over eventuelle lokale fredninger, siden grunneier kan gjøre innskrenkninger innenfor de jakttider som er fastsatt. Mange jaktvald har således begrenset jakttiden på elg. Innskrenkninger kan også gis i forbindelse med områdevern fastsatt i medhold av naturmangfoldloven.

Jakttider i A3-plakatform.

 

Utvidet jakttid for kanadagås og stripegås i Aust-Agder:

Fylkeskommunen har vedtatt utvidet jakttid for kanadagås og stripegås. Jakttiden er dermed fra og med 26. juli til og med 23. februar. Utvidelsen gjelder hele fylket for jaktperioden 2017–2022. Den frie jakten på hav og fjord starter som tidligere ikke før 10. september.

Saksframstilling til fylkesutvalget

Les vedtak i fylkesutvalget

Forskrift om utvidet jakttid på kadagås og stripegås i Aust-Agder

Utvidet jakttid for grågås i Grimstad kommune:

Fylkesmannen i Agder har utvidet jakttiden for grågås i Grimstad kommune for perioden 26. juli-10.august. Det vil kun være tillatt å jakte i tidsrommet fra kl. 03.30 til kl. 10.00, og da kun på dyrket mark eller gjødslet beite eller nærmere en 50 m fra disse.

Forskrift om utvidet jakt på grågås i Grimstad kommune.