Tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder

Formålet med tilskuddsordningen er å dekke utgifter til praktiske tiltak i statlig sikrede friluftsområder eller i områder hvor det foreligger langvarige bruksrettavtaler som sikrer allmennhetens friluftslivsinteresser. Søknadsfrist for tiltak i 2019 er 1. februar 2019.

Hvilke tiltak kan få støtte? Eksempler på tiltak som kan få støtte er informasjonstavler, opparbeiding av turveger og stier, parkeringsplasser, toalett, søppelanlegg, brygger, planteskjødsel osv. Tiltak som inngår i ordinær drift er ikke støtteberettiget.

Hvem kan søke? Det er kun kommuner og interkommunale friluftsråd som kan søke fra denne tilskuddsordningen. Frivillige lag og organisasjoner kan imidlertid ta seg av gjennomføring av tiltakene.Tiltak må være i tråd med godkjent forvaltningsplan for friluftslivsområdet.

Hvordan søke? Søknadsfristen for 2019 er 1. februar 2019. Søknader må sendes inn som elektronisk søknad til fylkeskommunen via Miljødirektoratets søknadssenter. I søknadssenteret bruker man tilskuddsposten "Tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)".