Tilskudd til friluftstiltak - statlige midler

Aust-Agder fylkeskommune forvalter to nasjonale tilskuddsordninger innen friluftslivstiltak. Lag, foreninger, kommuner og friluftsråd kan søke på ordningene. Søknadsfrist for tilskuddsmidler til 2017 er 1. februar 2017.

Søknadsfristen for friluftslivsmidler i Aust-Agder er 1. februar 2017. Midlene vil bli tildelt innen 1. april. Det kan søkes om tilskudd fra følgende to tilskuddsordninger:

1. TILSKUDD TIL FRILUFTSAKTIVITET

Formålet med tilskuddsordningen er å medvirke til økt deltagelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen. Målgruppen for ordningen er lag og organisasjoner som arbeider med aktivitetsfemmende tiltak for friluftsliv.

 

Hvilke tiltak kan få støtte?
Midlene skal brukes til tiltak som fremmer friluftslivet som utgangspunkt for gode helsevaner og miljøholdninger. Følgende tiltak priorieteres:

  • Aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for ulike brukergrupper.
  • Tiltak som blir gjennomført i nærområdet - særlig med vekt på byer og tettsteder.
  • Tiltak rettet mot barn, unge og barnefamilier.
  • Tiltak som stimulerer nye grupper til deltagelse i friluftslivsaktiviteter, f.eks. personer med nedsatt funksjonsevne og etniske minoriteter.
  • Tiltak som legger til rette for lavterskeltilbud for grupper som ikke allerede er aktive.
  • Tiltak som fremmer innlandsfiske som  friluftslivsaktivitet.
  • Tiltak som medvirker til å synliggjøre og formidle kulturminner som opplevelsesverdi i friluftsliv.

Hvem kan søke?
Målgruppe for ordningen er lokale lag og organisasjoner, de regionale nettverkene Forum for natur og friluftsliv og andre organisasjoner som arbeider med friluftsliv.

Hvordan søke?
Innen 1. februar 2017 sendes elektronisk søknad til fylkeskommunen via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. I søknadssenteret bruker man tilskuddsposten "Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)".

 

RAPPORTERING AV TILSKUDDSMIDLER 2016

Rapporteringsfrist for midler mottatt i 2016 er 1. mars 2017. Rapporteringen skal skje gjennom elektronisk søknadssenter.

 

2. TILSKUDD TIL TILTAK I STATLIG SIKREDE FRILUFTSOMRÅDER

Formålet med tilskuddsordningen er å dekke utgifter til praktiske tiltak i statlig sikrede friluftsområder eller i områder hvor det foreligger langvarige bruksrettavtaler som sikrer allmennhetens friluftslivsinteresser.

Hvilke tiltak kan få støtte?
Eksempler på tiltak som kan få støtte er informasjonstavler, opparbeiding av turveger og stier, parkeringsplasser, toalett, søppelanlegg, brygger, planteskjødsel osv. Tiltak som inngår i ordinær drift er ikke støtteberettiget.

Hvem kan søke?
Det er kun kommuner og interkommunale friluftsråd som kan søke fra denne tilskuddsordningen. Frivillige lag og organisasjoner kan imidlertid ta seg av gjennomføring av tiltakene.Tiltak i tråd med forvaltningsplan vil prioriteres.

Hvordan søke?
Innen 1. februar 2017 sendes elektronisk søknad til fylkeskommunen via Miljødirektoratets søknadssenter. I søknadssenteret bruker man tilskuddsposten "Tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)".

Ytterligere informasjon om tilskuddsordningene kan fås i Klima- og Miljødepartementets rundskriv T-1/15.