Tilskudd til friluftsaktiviteter

Aust-Agder fylkeskommune forvalter den nasjonale tilskuddsordningen "Tilskudd til friluftsaktivitet". Lag, foreninger og friluftsråd kan søke på ordningen. Søknadsfrist for tilskuddsmidler for 2019 er 1. februar 2019.

Søknadsfristen for friluftslivsmidler i Aust-Agder er 1. februar 2019.  Det kan søkes om tilskudd fra følgende tilskuddsordning:

TILSKUDD TIL FRILUFTSAKTIVITET

Formålet med tilskuddsordningen er å medvirke til økt deltagelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen. Målgruppen for ordningen er lag og organisasjoner som arbeider med aktivitetsfemmende tiltak for friluftsliv.

Hvilke tiltak kan få støtte?
Midlene skal brukes til tiltak som fremmer friluftslivet som utgangspunkt for gode helsevaner og miljøholdninger. Det tildeles primært midler til tiltak som stimulerer direkte til friluftsaktivitet som for eksempel organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftsaktiviteter.Tilskuddsordningen prioriterer:

  • Aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for ulike brukergrupper.
  • Tiltak som blir gjennomført i nærområdet - særlig med vekt på byer og tettsteder.
  • Tiltak rettet mot barn, unge og barnefamilier.
  • Tiltak som stimulerer nye grupper til deltagelse i friluftslivsaktiviteter, f.eks. personer med nedsatt funksjonsevne og etniske minoriteter.
  • Tiltak som legger til rette for lavterskeltilbud for grupper som ikke allerede er aktive.
  • Tiltak som fremmer innlandsfiske som  friluftslivsaktivitet.
  • Tiltak som medvirker til å synliggjøre og formidle kulturminner som opplevelsesverdi i friluftsliv.

Hvem kan søke?
Målgruppe for ordningen er lokale lag og organisasjoner, de regionale nettverkene Forum for natur og friluftsliv og andre organisasjoner som arbeider med friluftsliv.

Hvordan søke?
Søknad sendes til fylkeskommunen via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. I søknadssenteret bruker man tilskuddsposten "Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)".

 

RAPPORTERING AV TILSKUDDSMIDLER 2017

Frist for rapportering for midler mottatt i 2018 er 1. mars 2019. Rapporteringsfrist for midler mottatt i 2017 var 1. mars 2018. All rapporteiring skal skje gjennom elektronisk søknadssenter.

Ytterligere informasjon om tilskuddsordningen kan fås i Klima- og Miljødepartementets rundskriv T-1/18.