Tilskudd til friluftsaktiviteter

Aust-Agder fylkeskommune forvalter den nasjonale tilskuddsordningen "Tilskudd til friluftsaktivitet". Lag, foreninger og friluftsråd kan søke på ordningen. Søknadsfrist for tilskuddsmidler for 2018 var 1. februar 2018. Ny utlysning vil evt. komme på slutten av året

Søknadsfristen for friluftslivsmidler i Aust-Agdervar 1. februar 2018. Dersom ordningen fortsetter vil ny utlysning komme på slutten av året. Det kan søkes om tilskudd fra følgende tilskuddsordning:

TILSKUDD TIL FRILUFTSAKTIVITET

Formålet med tilskuddsordningen er å medvirke til økt deltagelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen. Målgruppen for ordningen er lag og organisasjoner som arbeider med aktivitetsfemmende tiltak for friluftsliv.

Hvilke tiltak kan få støtte?
Midlene skal brukes til tiltak som fremmer friluftslivet som utgangspunkt for gode helsevaner og miljøholdninger. Følgende tiltak priorieteres:

  • Aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for ulike brukergrupper.
  • Tiltak som blir gjennomført i nærområdet - særlig med vekt på byer og tettsteder.
  • Tiltak rettet mot barn, unge og barnefamilier.
  • Tiltak som stimulerer nye grupper til deltagelse i friluftslivsaktiviteter, f.eks. personer med nedsatt funksjonsevne og etniske minoriteter.
  • Tiltak som legger til rette for lavterskeltilbud for grupper som ikke allerede er aktive.
  • Tiltak som fremmer innlandsfiske som  friluftslivsaktivitet.
  • Tiltak som medvirker til å synliggjøre og formidle kulturminner som opplevelsesverdi i friluftsliv.

Hvem kan søke?
Målgruppe for ordningen er lokale lag og organisasjoner, de regionale nettverkene Forum for natur og friluftsliv og andre organisasjoner som arbeider med friluftsliv.

Hvordan søke?
Ved eventuell ny utlysning sendes elektronisk søknad til fylkeskommunen via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. I søknadssenteret bruker man tilskuddsposten "Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)".

 

RAPPORTERING AV TILSKUDDSMIDLER 2017

Rapporteringsfrist for midler mottatt i 2017 er 1. mars 2018. Rapporteringen skal skje gjennom elektronisk søknadssenter.

Ytterligere informasjon om tilskuddsordningen kan fås i Klima- og Miljødepartementets rundskriv T-1/17.