Tilskudd til friluftslivstiltak

Aust-Agder fylkeskommune tildeler hvert år tilskuddsmidler til friluftslivstiltak. Søknadsfristen for 2019 er 1. februar 2019. Lokale lag og foreninger og kommunene i fylket kan søke på tilskuddsordningen. Fylkeskommunen vil spesielt satse på aktiviteter og tiltak i nærmiljøet, og som treffer barn og barnefamilier.

Foto: Berit Weiby Gregersen

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere organisasjoner og kommuner i Aust-Agder til å iverksette tiltak for å fremme friluftslivsaktivitet blant befolkningen.

Hvilke tiltak kan få støtte?

  • Tilretteleggingstiltak som bedrer allmennhetens mulighet for bruk av friluftslivsområder.
  • Skilting og merking av turstier/løyper
  • Skjøtsel av regionale friluftslivsområder.
  • Friluftslivsaktiviteter
  • Tiltak som bidrar til å bedre informasjon om aktiviteter.

Tiltak som har regional verdi vil bli prioritert.

Hvem kan søke? Lokale og regionale lag og foreninger og kommunene i Aust-Agder kan søke om tilskudd.

Hvordan søke? Innen 1. februar 2019 sendes søknad til Aust-Agder fylkeskommune på dette skjemaet og send inn på e-post til postmottak@austagderfk.no.

Kontaktperson:
Berit Weiby Gregersen, Tlf 37017364, e-post: berit.weiby.gregersen@austagderfk.no

 

Rapportering av tilskudd mottatt 2018

Rapporteringsfrist er 1. mars 2019. Rapportmalen kan lastes ned her.


 

Her presenteres retningslinjer for fylkeskommunalt tilskudd til friluftsformål i Aust-Agder. Målsetningen med denne fylkeskommunale tilskuddsordningen er å stimulere kommuner og organisasjoner i Aust-Agder til å iverksette tiltak til beste for allmennheten innen friluftssektoren.

1. Målsetning:
Målsetningen med  denne fylkeskommunale tilskuddsordningen er å stimulere kommuner og organisasjoner i Aust-Agder til å iverksette tiltak til beste for allmennheten innen friluftssektoren. Tilskuddet er et virkemiddel for å realisere fylkeskommunens målsetninger, i tråd med de til enhver tid gjeldende planer.Sist endret med grunnlag i fylkestingsvedtak sak 23-2001.

2. Hva kan det søkes tilskudd til:
Det fylkeskommunale tilskudd skal være et bidrag til prosjekter  som i hovedsak er finansiert på annen måte. Det kan søkes tilskudd til prosjekter innen følgende områder:

a) Tilrettelegging for friluftsliv:
Det kan gis tilskudd til tilretteleggingstiltak som vesentlig bedrer forutsetningene for allmennhetens friluftsaktiviteter. Tiltak som har regional betydning, og som motiverer for det enkle, naturvennlige og lite ressurskrevende friluftslivet vil bli prioritert. Ordningen er i første rekke ment for tiltak som ikke gis tilskudd av Spillemidlene. Samfinansiering med andre offentlige midler er akseptert.

b) Skjøtsel av regionale friluftsområder:
Friluftsområder av regional betydning vil ofte ha et slitasjenivå som tilsier at det kreves skjøtsel ut over ordinær renovasjon. Det kan gis tilskudd til utarbeidelse av skjøtselsplaner og til tiltak i medhold av slik. Tiltak som medfører varige forbedringer vil bli prioritert.

c) Støtte til friluftsaktiviteter:
Det kan ytes støtte til friluftsaktiviteter og til tiltak som bidrar til å informere om friluftsaktiviteter, der en tar sikte på å nå ut til brede lag av fylkets befolkning. 

3. Forutsetninger:
Alle søknader skal gis detaljert prosjektbeskrivelse, og budsjett og finansieringsplan skal fremgå. Det skal også fremgå hvem som har eieransvar, og hvordan drift og vedlikehold skal ivaretas. Dersom eier er andre enn offentlige organ, skal det fremgå hvordan allmennhetens bruksrett sikres. Ved fysisk tilrettelegging på privat grunn må dette normalt sikres gjennom tinglyst heftelse på eiendommen.

4. Søknadsprosedyre:
Søknad skal skrives på fastsatt skjema og sendes:
Aust-Agder fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
4809  ARENDAL  

Søknadsfrist er 1. februar, og svar på søknad blir sendt så snart vedtak er gjort. Fylkeskommunen har rett til å undersøke alle opplysninger som blir gitt i søknaden, samt hvordan tiltaket blir gjennomført og hvordan anlegget blir skjøttet.

Fylkesrådmannen er delegert fordelingsmyndighet i henhold til disse retningslinjer. Vedtak kan påklages i henhold til Forvaltningsloven. Eventuell klage sendes fylkeskulturavdelingen innen tre uker etter at melding om vedtak er mottatt av søker.

5. Utbetaling av tilskudd:
75% av støtten kan utbetales når det er klart at tiltaket vil bli gjennomført. Anmodning om slik utbetaling sendes regionalvirksomheten, sammen med en redegjørelse for fremdriften av tiltaket og evt opplysninger om endrede forutsetninger.

Resten av tilskuddet utbetales etter at tiltaket er gjennomført, på grunnlag av skriftlig rapport og revidert regnskap.

Tilsagn er gyldig i ett år fra tilsagnsbrevets datering. Tilsagn bortfaller for prosjekter som det ikke er sluttrapportert for innen denne dato. Evt delutbetalinger skal da tilbakebetales. Etter skriftlig søknad med begrunnelse kan denne fristen unntaksvis forlenges.

6. Hvem gir flere opplysninger:
Nærmere opplysninger kan fås av Berit Weiby Gregersen, tlf: 37017364.