Allemannsretten

Du har lov til å ferdes og oppholde deg i utmarka i Norge.

Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som er grunneier.

Retten til fri ferdsel og opphold er forankret i friluftsloven. Loven avklarer forholdet mellom friluftsliv og grunneierens rett til å disponere egen grunn. Allemannsretten gir deg både rettigheter og plikter. Fri ferdsel skal foregå uten nevnverdig ulempe for andre.

Utmark og innmark
Alle kan i utgangspunktet oppholde seg og ferdes fritt til fots og på ski i utmark. Utmark omfatter skog, fjell, myr, lynghei, holmer og skjær - og utgjør størstedelen av landet.

Den private sonen er mindre i strandsonen enn ellers
Hus- og hyttetomter har varierende størrelse, og grunneieren kan bare hevde eksklusiv bruk på den mer private delen av tomta - det vil si at du kan ferdes og oppholde deg på den delen av tomta som faller utenfor denne. Det har i rettspraksis blitt lagt til grunn at folk som har hus og hytter i strandsonen må forvente å ha allmennheten tettere innpå seg enn personer som bor i mindre attraktive områder.

Dyrkede arealer
Du kan ikke ferdes på dyrkede landbruksarealer, som åkre eller frukthager, det samme gjelder kulturbeite. Ferdselsforbudet gjelder ikke når marken er frosset eller snølagt. Utmarksbeite og skogplantefelt regnes som utmark og du kan fritt ferdes der hele året.

Private veier
Det er ferdselsrett til fots, på sykkel og til hest på privat vei i utmark. En vei ligger i utmark når det er utmark på minst en side av veien. På private veier som ligger i innmark er det ferdselsrett til fots, med unntak veier som går gjennom innmarksdelen på en tomt og gårdstun. Nytt fra 1.1.2012 er at du også kan sykle eller ri på privat vei gjennom innmark dersom veien fører til utmark. Retten gjelder ikke organisert aktivitet.

Opphold og telting
Det er i utgangspunktet tillatt å ta opphold over alt i utmark, unntaket er når du befinner deg nær der folk bor. Det kan altså være steder hvor du kan gå, men hvor du ikke kan slå deg ned for å sole deg eller bade.

Telt må settes opp mer enn 150 meter fra bebodde hus og hytter. Du kan ha teltet stående inntil to døgn på samme sted.

Med båt
For kortere tid, inntil 24 timer kan du dra båten opp på en strandstrekning i utmark, men du må avtale med grunneier dersom du ønsker å ha båten fortøyd over tid. Du kan også bruke ringer og fortøyningsanordninger i land, dersom disse er ledige, men eieren kan forby slik bruk. Da må dette være varslet med et skilt eller lignende. Det er ikke tillatt å fortøye i privat brygge uten grunneiers samtykke. Sjøen er verken innmark eller utmark, todøgns-regelen gjelder blant annet ikke for overnatting på sjøen.

Vil du lese mer om allemannsretten kan du se på Miljødirektoratets hjemmeside

.Seilbåt ankret opp i Kranfjorden, Risør