Innlandsfisk

Ønsker du å sette ut ørret eller gjøre tiltak i et vassdrag kan du søke om tillatelse her.

Fjellaure klar for steikepanna. (foto: Øystein Kristensen)

Fylkeskommunen har ansvaret for å behandle søknader om utsetting av innlandsfisk og søknader om tiltak i vassdrag.  Vi arbeider også for at hensynet til lokale bestander av innlandsfisk ivaretas ved gjennomføring av vassdragstiltak og i regionale planer.

Utsetting av fisk i innlandsvann

Dersom det ønskes å sette ut fisk så må det søkes om dette. Fylkeskommunen har ansvar for å behandle søknader om utsetting av fisk i vann og vassdrag. Utsetting av innlandsfisk reguleres etter Lov om laksefisk og innlandsfisk av 15. mai 1992 med Forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer av 11. nov.1993.

I henhold til § 3 i utsettingsforskriften skal tillatelse til utsetting av innlandsfisk behandles av fylkeskommunen “når arten finnes eller har forekommet i den aktuelle delen av vassdraget tidligere, og arten eller bestanden blir forvaltet av fylkeskommunen”. De artene som forvaltes av fylkeskommun er høstbare, ikke truede arter av innlandsfisk. Uttømmende liste finnes i Innlandsfiskeforskriften § 2

Søknadsskjema om utsetting av fisk kan hentes her.

Innen to uker etter at fisk er satt ut i henhold til tillatelse skal det sendes en rapport til Aust-Agder fylkeskommune med kopi til Fylkesmannen i Aust-Agder. Rapportmalen finner du her.