Tilskudd til regional- og næringsutvikling

Aust-Agder fylkeskommune arbeider på bred front for å bidra til utvikling av en konkurransedyktig region som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og i distriktene.

Du kan søke fylkeskommunen om tilskudd/medfinansiering til utviklingsprosjekter eller tiltak som bidrar til regional- og næringsutvikling, entreprenørskapsfremmende tiltak, lokalsamfunnsutvikling, forstudier eller forprosjekt.

Fylkeskommunen utarbeider årlig et budsjett, hvor regionalt utviklingsprogram (RUP) inngår. Dette er basert på innspill fra kommuner og regionale utviklingsaktører, statlige føringer og Regionplan Agder 2020. Regionalt utviklingsprogram inneholder et felles utviklingsprogram (RUP Agder) som er felles for de to fylkene på Agder, og et regionalt utviklingsprogram for Aust-Agder (RUP Aust-Agder).

Har du spørsmål, så ta gjerne kontakt med en rådgiver på næringsseksjonen i Aust-Agder fylkeskommune. Finn kontaktperson her.

Prioriteringer 

 • Prosjekter og initiativ som har forankring i et av Regionplan Agder 2020 sine fem hovedsatsingsområder; Klima: Høye mål – lave utslipp; Det gode livet: Agder for alle; Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap; Kommunikasjon: De viktige veivalgene og; Kultur: Opplevelser for livet. 
 • Tiltak og prosjekter som gir økt samhandling på tvers av kommunegrenser, økt bruk av FoU i landsdelen, økt samarbeid mellom det offentlig, FoU-miljøer og det private næringslivet, samt andre tiltak som bidrar til å nå felles mål gjennom økt samarbeid i landsdelen (RUP Agder).
 • Tiltak og prosjekter som er vedtatt i tidligere RUP Aust-Agder/RUP Agder, hvor det er gitt føringer for oppfølging i kommende år. 

Slik søker du om tilskudd fylkeskommunen til regional- og næringsutvikling:

 • Gå inn på søknadsportalen: www.regionalforvaltning.no
 • Trykk på ”Støtteordninger” i fanemenyen øverst
 • Velg ”Aust-Agder” som geografisk område, i den ”blå boksen”
 • Velg støtteordning ”Tilskudd til regional og næringsutvikling”.
 • Følge instruksene på siden, eller ta kontakt med næringsseksjonen i Aust-Agder fylkeskommune

Andre tilskuddsordninger:

 • Søknader om etablererstipend eller bedriftsrettet støtte til enkeltbedrifter sendes Innovasjon Norge Agder.
 • Søknader om tilskudd til næringsutvikling eller bedriftsrettet støtte begrenset til maksimalt 200.000 kroner kan sendes regionalt næringsfond for din kommune. Regionale næringsfond finner du også her på regionalforvaltning.no, under fanen ”Støtteordninger”.

Kriterier og føringer for tilskudd

 • Midlene kan ikke nyttes til garantier eller til kommunal aksjetegning i private bedrifter. Det gis heller ikke støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære kommunale oppgaver.
 • Samlet offentlig støtte skal som hovedregel ikke overstige 50 % av et prosjekts kapitalbehov.
 • EØS-avtalens regler om offentlig støtte skal følges. Se informasjonsveileder på regjeringens nettsider.
 • Prosjekter som ikke gjennomføres som forutsatt kan kreves tilbakebetalt.