Regionale utviklingsprosjekter i Agder

En av Aust-Agder fylkeskommunes viktigste oppgaver er å tilrettelegge for næringsutvikling i regionen. Vi er involvert i mange større og mindre prosjekter som bidrar til verdiskapning. Mange prosjekter organiseres i samarbeid med lokalt næringsliv og/eller forskningsinstitusjoner.

Forskningsmobilisering Agder

Forskningsmobilisering Agder skal legge til rette for et tettere samarbeid mellom private bedrifter og forskningsmiljøene. Målet er å øke bedriftenes lønnsomhet og sysselsetning gjennom forskningsbasert innovasjon. Programmet skal bidra til at flere bedrifter leverer flere og bedre søknader til Regionale forskningsfond, Forskningsrådet og EU. Satsningsområdene er digitalisering, automatisering og robotisering, samt teknologi og forretningsmodeller som skal bidra til omstilling til grønn økonomi. Det gis støtte til forprosjekter, kompetansemegling og personmobilitet. Bedrifter med liten eller ingen erfaring med forskning er velkommen til å søke. Maksimalt støttebeløp er kr. 200 000,- og inntil 50% av kostnadene.

Gründeruka Agder

Gründeruka Agder ble gjennomført i Agder for første gang i november 2015. Gjennom økt oppmerksomhet og mobilisering til gründerskap er Gründeruka Agder med å legger til rette for flere vekstkraftige nyetableringer i landsdelen. Målgruppe er gründere, næringsliv, investorer, politikere og aktører i det lokale og regionale virkemiddelapparatet. Fylkeskommunene i Agder har rollen som koordinator for arrangementet. Gründeruka er Norges svar på Global Entrepreneurship Week (GEW), et globalt nettverk som arrangerer gründer- og entreprenørskapsrettede aktiviteter i 160 land samme uke i november over hele verden. I Norge arrangeres det Gründeruke i Agder, Telemark, Østfold, Vestfold, Bergen, Oslo og Buskerud.

Innoventus Sør

Innoventus Sør AS er en inkubator som hjelper gründere med å utvikle forretningsmodeller og skape bedrift rundt sin forretningsidé. Selskapet er godkjent som operatør for SIVAs inkubatorprogram og industriinkubatorprogram, og den overordnede målsettingen er å skape et slagkraftig innovasjonsmiljø på Agder. Innoventus Sør AS er også landsdelens kommersialiseringsaktør til Forny2020 som er Forskningsrådets program for forskningsbasert nyskaping ved universiteter, høyskoler, helseforetak og offentlig finansierte forskningsinstitutter.

Ungt Entreprenørskap Agder

Ungt Entreprenørskap Agder ble stiftet i 2001 og foreningen har siden bidratt til å dekke behovet for entreprenørskapskompetanse blant barn og unge i skoleverket. Foreningen bidrar til økt verdiskaping og fremtidig vekst gjennom å trene fremtidens voksne i gründerskap, kreativitet og innovasjon.

Grønne datasentre - Invest in Agder

Gjennom en kombinasjon av beliggenhet, infrastruktur og fornybart kraftoverskudd har Agder en unik global posisjon for grønn vekst innen kraftforedlende industri. Målet er å posisjonere seg i nordisk og norsk sammenheng som den mest attraktive regionen for etablering av store datasentre. Strategi for grønne datasentre peker på fire hovedområder: styrking av fiberinfrastrukturen, tilrettelegging av arealer, forskning, utvikling og innovasjon samt regional næringsutvikling. Begge Agderfylkene samarbeider om utvikling og tilrettelegging for dette i samarbeid med regionale representanter fra kommunene.

Klimapartnere

Klimapartnere er et nettverk med mål om å forberede bedrifter og regionale/lokale myndigheter på Agder på trusselen fra klimaendringer og mulighetene lavutslippssamfunnet representerer. Nettverket skal støtte og stimulere til miljøsatsing hos sentrale og utviklingsdrivende aktører innen både privat og offentlig sektor. Partnerne i nettverket ønsker å ta et samfunnsansvar og vurderer klimatiltak som en viktig del av deres satsning. Per i dag består Klimapartnere 35 partnere, med til sammen ca. 17.000 ansatte.
Fokuset i nettverket er på å dele kunnskap om klimaendringer og de produkter og tjenester som vil være nødvendige for å utvikle morgendagens lavutslippssamfunn.  Dette gjøres bl.a. gjennom utarbeidelse av kunnskapsnotater med utgangspunkt i medlemmenes behov. Nettverket produserer også et årlig samlet klimaregnskap for alle partnerne. Klimapartnere arrangerer frokost- og lunsjmøter for medlemsbedriftene med deltakelse fra klimaeksperter og sentrale/lokale politikere. Mer informasjon på klimapartnere.no 

BeyondRisør

BeyondRisør har som målsetning å være en grensesprengende møteplass mellom design og næringsliv. Annethvert år arrangeres et stort designtreff i Risør. I tilegg er organisasjonen ansvarlig for en rekke fellesprosjekter mellom designere og næringsliv.