Regionale næringsplaner - VINN AGDER

VINN Agder, regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping i Agder 2015-2030, ble vedtatt av fylkestingene i Aust- og Vest-Agder i juni 2015. I tillegg til denne ble FoUoI Agder 2030 (strategi for forskning, utvikling og innovasjon) og Besøk Agder 2030 (strategi for besøksnæringene) vedtatt. Planene er en oppfølging av Regionplan Agder 2020. Regionale planer er styrende for regionale planer, kommunale og statlig planer og virksomhet i regionen.

VINN Agder har et perspektiv fram til 2030 og dekker fem temaområder: (1) Entreprenørskap, næringsutvikling og nyskaping; (2) Forskning og utvikling; (3) Reiseliv; (4) Landbruk og marine næringer; (5) Innovasjon i offentlig sektor.

Effekten av regionale planer avhenger av at målene og strategiene kobles til konkrete og gjennomførbare handlinger og tiltak. Det er laget et eget handlingsprogram for oppfølging av VINN Agder. Handlingsprogrammet gjelder for årene 2017-2019, men flere handlinger har perspektiv også ut over denne perioden.

Fylkes­kommunenes bidrag til iverksettelse av handlings­program­met er ivaretatt gjennom Regionale utviklings­­program Agder (RUP Agder). Det er et mål at handlingsprogrammet skal støtte opp om og videreutvikle eksisterende satsinger og arenaer fremfor å etablere nye. Mange kom­muner og regionsamarbeid har utarbeidet egne strategiske næringsplaner med temaer som samsvarer med t i VINN. Handlings­programmet til VINN Agder og regionrådenes næringsstrategier skal forsterke og supplerer hverandre.

Til grunn for prioriteringer og konkretiseringer i oppfølgingen av VINN Agder ligger en forsknings­basert Smart spesialiseringsanalyse. Rammene for valg av handlinger er (1) at de er innenfor det regionale handlingsrommet; (2) at det skal være konkrete aktiviteter og handlinger; og (3a) at det stimulerer til økt samhandling i det regionale partnerskapet eller (3b) gir kunnskap eller verktøy til nytte for regional næringsutvikling.

For ytterligere informasjon om regionale planer; herunder VINN Agder og denne handlingsprogram, se: http://www.regionplanagder.no/planer-og-strategier/