Nettverk og klynger

Aust-Agder fylkeskommune ønsker å stimulere til økt samarbeid mellom bedrifter, gjerne i samarbeid med forskningsmiljøer. Sterke næringklynger og nettverk mellom bedrifter har vist seg å styrke det regionale næringslivet.

Klynger og innovasjonsmiljøer


Forskning viser at bedrifter som går sammen i klynger og nettverk, står bedre rustet til å utveksle kompetanse og møte felles utfordringer. Klyngedannelse bør begynne i bedriftene selv, men regionalt nivå kan stille med midler hvis det f.eks. gjennom kompetansemegling kan komme initiativ til nettverks- og klyngeutvikling. Det regionale nivået har derfor en rolle i å understøtte bedriftssamarbeid og -nettverk for å tilrettelegge for klyngedannelse innenfor områder der regionen har konkurransemessige fortrinn og potensialer. På en rekke av nasjonale og internasjonale satsingsområdene har Agder naturlige fortrinn til å ta ledende roller innen industri- og næringsutvikling, FoU og innovasjon.

GCE NODE


Næringsklyngen GCE NODE består i dag av 74 bedrifter innen olje- og gassleverandør-industrien på Sørlandet. I 2009 ble NODE tildelt status som Norwegian Centre of Expertise (NCE), og i 2014 fikk NODE status som Global Center of Expertise (GCE). GCE NODE sine medlemsbedrifter er helt sentrale aktører i oljeindustrien på Agder, og har et nettverk av underleverandører som også har betydning for mange distriktskommuner. Se www.gcenode.no for ytterligere informasjon.

NCE Eyde


Eyde-nettverket ble etablert som en klyngeorganisasjon for prosessindustribedrifter i Agder i 2007. Per oktober 2016 er det 33 medlemmer i klyngen. Gjennom sin status som Norwegian Centre of Expertise (NCE) har klyngen en nasjonal rolle i å sikre at Norge er verdensledende innenfor bærekraftig prosessindustri. Hovedoppgaven er å 1) sikre kjernebedriftenes konkurransekraft i lavutslippssamfunnet, 2) styrke verdikjeden rundt prosessindustrien – utvikle nye lønnsomme verdikjeder knyttet til bærekraftige utviklingsprosjekter og å 3) utvikle og spre verdensledende teknologi for bærekraftig prosessindustri. NCE Eyde deler og utvikler kompetanse, og utvikler forsknings- og innovasjonsprosjekter som understøtter ressurseffektiv og bærekraftige løsninger. Ytterligere informasjon, se www.eyde-nettverket.no. 

Digin

Digin er en av Norges største IKT-klynger. Den har rundt 70 små og mellomstore medlemsbedrifter fra hele Agder. Digin jobber for å bidra til nyskaping og vekst i medlemsbedriftene gjennom bruk av smart teknologi. Fra 2012 til 2015 var Digin del av klyngeprogrammet Arena. Klyngen har et treårig prosjekt for perioden 2016-2018 der målet er å hjelpe medlemsbedriftene og regionen til å synliggjøre muligheter og utfordringer innen digitalisering/sikkerhet, eHelse og datalagringssentre. Hovedmålet er å etablere kompetanse og lønnsomme bedrifter innen eHelse, sikkerhet og datalagring som i dag ikke finnes på Agder.

Reiselivsklyngen USUS/ Visit Sørlandet

Visit Sørlandet AS ble etablert i 2010 med formål å samle besøksnæringene i regionen for en bedre og mer effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Hovedfokus er å gjøre landsdelen best på gjenkjøp gjennom kunnskap og kompetanseoppbygging. Klyngen består nå av over 100 medlemsbedrifter i Sørlandet og Telemark. Usus-klyngen har til hensikt å søke NCE-status i 2017.
Visit Sørlandet AS vedtok navneendring til USUS AS i 2016, som står for dialog- og markedsføring gjennom sosiale medier og dynamisk webside for hele landsdelen. USUS AS vil i kommende periode ha fokus på kompetanse, samhandling, synlighet og innovasjon. Implementering av besøksstrategien Besøk Agder 2030 er en viktig del av dette.