Flerkulturell Verdiskaping Agder

Gjennom prosjektet «Flerkulturell Verdiskaping Agder» ønsker man å få flere innvandrere til å lykkes med å starte egen virksomhet. Etablering av egen virksomhet vil kunne bidra til økt integrering, bedret livskvalitet og økt verdiskaping i regionen.

Illustrasjonsfoto: Innoventi

Prosjektet skal bidra til å øke kunnskapen om bedriftsetablering til innvandrere som har opphold i Norge og er bosatt i kommuner på Agder. Prosjektet tar også sikte på å tilpasse opplæringen for bedriftsetablering for innvandrere, og få flere innvandrere til å starte egen bedrift.

Prosjektets målgruppe er innvandrere som er med i NAVs introduksjonsprogram for arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn, men andre innvandrere som ønsker å starte bedrift er også velkomne

Rekrutteringsmøter

Påmeldingsfrist

Kurstids punkt

Sted

09.08.2017

16.08.2017

Kristiansand - kurs 1

15.08.2017

24.0817

Arendal - Kurs 1

15.08.2017

29.08.2017

Mandal

09.08.2017

30.08.2017

Kristiansand - Kurs 2

30.08.2017

05.09.2017

Lyngdal

15.08.2017

07.09.2017

Arendal - Kurs 2

06.09.2017

13.09.2017

Rysstad

12.09.2017

19.09.2017

Risør

Samtlige møter gjennomføres fra kl. 12.00 – kl. 15.00

Påmelding til rekrutteringsmøtene skal sendes til fva@evasenter.no , og vi ber om at det oppgis følgende:

  1. Ønsket kurssted og kurstidspunkt
  2. Fullt navn
  3. Mobil
  4. E-post
  5. Produkt-/forretningside (Hva deltaker ønsker å selge)

Den påmeldte vil få bekreftelse på deltakelse i rimelig tid før kursstart.

Rekrutteringsmøtene vil ledes av Jens Anders Risvand fra EVA-senteret. Møtene består av en kortfattet innledning med fokus på hva som er viktig og tenke på – motivasjon, egne forutsetninger, viktigheten av språkkunnskaper, typiske kjennetegn ved å drive næringsvirksomhet i Norge.

Vilkårene for deltakelse: Flerkulturell bakgrunn, behersker norsk og at de har et ønske om å starte egen bedrift.

Faser i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres på en periode på tre år og starter i 2017.

Prosjektet deles inn i fire faser;

  • Fase 1: Mobilisering
  • Fase 2: Rekruttering
  • Fase 3: Kvalifisering
  • Fase 4: Verdiskaping

Disse fire fasene skal gjennomføres sekvensielt hvert år.

Det er knyttet en rekke aktiviteter til hver av fasene i prosjektet. Etablerersenteret i Vest-Agder er engasjert som leverandør for prosjektets aktiviteter i hele Agder.

Deltakerne i prosjektet tilbys rådgivning, veiledning og kurs for å realisere sin forretningside.

Kompetanseheving av det regionale partnerskapet samt for NAV programrådgivere og ansatte ved voksenopplæring i samfunnsfag skal sikre god måloppnåelse.

Samarbeidspartnere

Aust-Agder fylkeskommune er prosjekteier med Vest-Agder fylkeskommune som hovedsamarbeidspartner, men prosjektet vil har mange samarbeidspartnere og bidragsytere utover fylkeskommunene.

Prosjektet har fått støtte av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjennom ordningen «Etablereropplæring for innvandrere». Øvrige bidragsytere og samarbeidspartnere i prosjektet er Kristiansand kommune, Setesdal regionråd, Regionalt næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland, Regionalt næringsfond for Østregionen, Etablerersenteret Vest-Agder IKS, Etablerersenteret IKS, Sørlandsporten næringshage og Lindesnesregionens næringshage.

Kontaktinformasjon:

Tine Mette Falck, prosjektleder Flerkulturell Verdiskaping Agder
E-post: Tine.Mette.Falck@austagderfk.no