Finansiering av næringsutvikling

Aust-Agder fylkeskommune arbeider med tilrettelegging for næringsutvikling. Et ledd i denne oppgaven er å tilby finansiering til prosjekter eller tiltak som fremmer nye forretningsideer eller som bidrar til nyskapende og bærekraftig næringsutvikling i regionen.

Tilskuddsrammen avsettes årlig i RUP Agder og RUP Aust-Agder, og består av midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og fylkeskommunen. Tilskudd søkes via www.regionalforvaltning.no

Har du behov for finansiering, så tilbys dette gjennom ulike ordninger som beskrevet her:

 1.     NY VEKST i Agder

Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner lyser ut til sammen 5 millioner kroner hver år gjennom NY VEKST i Agder 2017-2019. Ordningen støtter omstillingsprosjekter og tiltak som fremmer nyskaping, fornyelse og styrking av konkurransekraften i Agder. NY VEKST i Agder prioriterer tiltak og prosjekter som styrker innovasjons- og omstillingsevnen både i eksisterende bedrifter og i nye næringer. Prosjekter støttet gjennom NY VEKST skal kunne gi regionale effekter knyttet til regionens omstillingsutfordringer. Det gis ikke støtte til utviklings av enkeltbedrifter. Det søkes på www.regionalforvaltning.no, hvor du krysser av for Aust-Agder og finner ordningen: Agder – NY VEKST. For mer informasjon kontakt næringssjef Wenche Fresvik.

2.     Aust-Agder Næringsselskap

Aust-Agder Næringsselskap er et investeringsselskap, som går inn på eiersiden i små og mellomstore bedrifter i Aust-Agder. Selskapets formål er å fremme bedriftsetableringer og eksisterende næringsvirksomhet med sikte på å gi varige og lønnsomme arbeidsplasser. For nærmere informasjon kontakt daglig leder Kirsten Borge.

3.     Innovasjon Norge Agder

Innovasjon Norge Agder er fylkeskommunens operatør for finansiering av enkelt bedrifter, og mottar årlige midler fra Aust-Agder fylkeskommune til dette formål. Innovasjon Norge tilbyr tjenester og programmer som skal bidra til å utvikle distriktene, øke innovasjonen i næringslivet over hele landet og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål.  Innovasjon Norge kan blant annet bidra med etablererstipend, lån og garantiordninger.

Ta gjerne kontakt med avdelingskontoret for mer informasjon.

4.     Regionale næringsfond

Alle kommunene i Aust-Agder deltar i regionale næringsfond sammen med fylkeskommunen. Formålet med næringsfondene er å fremme ny næringsvirksomhet, samt videreutvikle eksisterende bedrifter. Søknader behandles av næringsrådgiver i din kommune og koordineres med Innovasjon Norge fordi det er et supplement til deres ordninger.

Aust-Agder har fire regionale næringsfond. Det søkes på www.regionalforvaltning.no hvor du krysser av for Aust-Agder og finner næringsfondet for din kommune:

• Aust-Agder, Regionalt næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland
• Aust-Agder, Regionalt næringsfond for Lillesand, Birkenes og Iveland
• Aust-Agder, Regionalt næringsfond for østregionen (Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli)
• Regionalt næringsfond for Setesdalregionen (Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes)

Her er det mulig å søke om inntil kroner 200.000 til å fremme ny næringsvirksomhet eller å videreutvikle eksisterende bedrifter. Bedrifter eller enkeltpersoner kan søke den kommunen der bedriften er etablert/skal etableres om støtte fra næringsfondet.

For å få mer informasjon om regionale næringsfond, ta kontakt med næringsrådgiveren i din kommune.