Næring og regionale utviklingsprosjekter

Fylkeskommunen er den regionale utviklingsaktøren som samordner arbeidet med næringsutvikling i hele fylket, med utgangspunkt i nasjonale og regionale føringer.

Både nasjonale og regionale tilskuddsmidler benyttes for å bidra til verdiskaping. De store satsingene er samordnet med Vest-Agder fylkeskommune gjennom et årlig regionalt utviklingsprogram «RUP Agder» (Ligger sist i dokumentet)

Tiltak som tilrettelegger for nyetableringer og videreutvikling av eksisterende næringsliv, og samtidig bidrar til bærekraft og økt regional konkurransekraft blir prioritert. Det kan søkes om tilskudd til slike tiltak på www.regionalforvaltning.no