Retningslinjer for tilskudd til kulturminnevern

Aust-Agder fylkeskommune gir hvert år økonomisk støtte til kulturminneverntiltak i fylket. Formålet er å stimulere til og, å ta vare på den fysiske kulturarven.

Sydportalen på Øyestad kirke er utformet i gotisk stil.. Foto: I. Paulsen, AAfk.

Tilskudd kan gis til kulturminneverntiltak iverksatt av enkeltpersoner, organisasjoner, interessegrupper, institusjoner og offentlige instanser.

Vedtatt av Hovedutvalg for kultur 04.12.1991, justert av Hovedutvalg for kultur 09.09.1992 og 22.02.1995

Søknadsfrist 1. november

1. Målsetting definisjon

Aust-Agder fylkeskommune gir hvert år økonomisk støtte til kulturminneverntiltak i fylket.  Formålet er å stimulere til og, å ta vare på den fysiske kulturarven.

Med kulturminner menes i denne tilskuddssammenheng kulturhistorisk verdifulle bygninger og anlegg av alle kategorier samt kulturlandskap og automatisk fredete kulturminner (fornminner).

2. Hvem kan søke

2.1 Tilskudd kan gis til kulturminneverntiltak iverksatt av enkeltpersoner, organisasjoner,  interessegrupper, institusjoner og offentlige instanser.

Bare i unntakstilfeller kan det gis støtte til verneverdige bygninger i offentlig eie.

2.2  Ved tilskudd til enkeltpersoner kan søkerens økonomi vurderes.

3. Tiltak som kan få støtte

3.1 Det kan gis støtte til konkrete restaureringstiltak av alle typer. Støtte skal først og fremst gis til dekning av faktiske merutgifter som følge av en istandsetting etter kulturhistoriske prinsipper.  Ordinære vedlikeholds- og skjøtselstiltak faller i regelen utenom.

3.2 Automatisk fredete og legalfredete kulturminner skal ha høyeste prioritet. Øvrige kulturminner som det kan søkes om støtte til, bør være av nasjonal eller regional verdi.

3.3 Ved tildeling av statlige midler skal det tas hensyn til de vilkår som knytter seg til bruken av disse midlene.

3.4 Det kan gis støtte til kunnskapsformidling, registrering, skjøtselsplaner og ulike prøveprosjekt.

3.5 Før utbetaling av statlige tilskudd på kr. 50.000,- eller mer skal eier av ikke-fredet bygning og anlegg underskrive en vern- og vedlikeholdsavtale. Denne tinglyses av kulturvernseksjonen. Tinglysningsgebyret kan dekkes innenfor tilskuddsbeløpet.

3.6 Midler som ikke benyttes til det formål de opprinnelig var bevilget til, kan fordeles på nytt ved årets utgang eller tillegges neste års fordeling.

4. Søknadsprosedyre

4.1 Søknadsfrist settes til 01.11. for midler over neste års budsjett. Søknaden sendes på fastlagt søknadsskjema. Det må i utgangspunktet vedlegges:

-Dokumentasjon av kulturminnet i form av beskrivelse, foto og tegninger
-Særskilt beskrivelse av det tiltaket det søkes om støtte til
-Kostnadsoverslag

5. Utbetalingsprosedyre

5.1 Tilsagn om støtte sendes søker etter at søknaden er behandlet. Tilsagnet skal inneholde retningslinjer for hvordan tiltaket skal utføres. Det er en forutsetning for utbetaling av tilskudd at disse retningslinjene følges.

5.2 Etter at tilsagn er gitt skal kulturvernseksjonen ha tilbakemelding tidligst mulig og senest innen 3 måneder, dersom ikke arbeidet kommer til utførelse i det året tilsagnet er gitt for.

5.3 Før støtten utbetales skal kulturvernseksjonen kunne foreta befaring og godkjenne at arbeidene er tilfredsstillende utført.

5.4 Før utbetaling må følgende være innsendt:

-Regnskapsoversikt med kopi av bilag
-En kort beskrivelse av de utførte arbeider, helst vedlagt fotografier, skisser eller lignende av situasjonen før og etter istandsetting
-Bankgiro- eller postgironummer for overføring av midler

5.5 Ved særlig store tilskuddsbeløp kan inntil 75 % av støtten utbetales når det er klart at tiltaket blir gjennomført.

5.6 Tilskuddet skal benyttes i det året tilsagnet er gitt. Rapporteringsfristen er 01.10.
Dersom eier ikke får benyttet tilskuddet innen det året tilsagnet er gitt, må det sendes begrunnet søknad før 01.10. Etter særlig vurdering kan tilskuddet overføres til neste år.

Dersom tilskuddet ikke er nyttet innen 01.10. det påfølgende år, bortfaller det. Eier må da sende ny søknad.

6. Klageadgang

6.1 Kulturvernleders administrative avgjørelse kan av søker ankes innen 3 uker etter at melding om vedtak er mottatt.