Tilskudd til kulturminnevern

Kulturminner har alltid en eier. Aust-Agder fylkeskommune gir hvert år økonomisk støtte til kulturminneverntiltak i fylket for å stimulere eiere, organisasjoner og enketpersoner til å ta vare på vår felles kulturarv.

Formål med ordningen

Grunneiere og eierne av bygninger og anlegg med stor kulturhistorisk verdi er viktige formidlere og forvalterne av kulturminner. Formålet med tilskuddordninga er å stimulere eiere og andre til å ta vare på fysiske spor av fortida. Med fysiske kulturminner menes det i denne sammenheng alt fra kulturhistorisk verdifulle bygninger og anlegg til kulturlandskap og forminner.

Hva kan støttes

Tilskuddsmidlene er i hovedsak delt i to; en del til fredete bygg og anlegg, og en til ikke fredete. Mange bygninger med kulturhistorisk verdi er verken fredet eller regulert til bevaring. Det kan gis støtte til konkrete restaureringstiltak av alle typer. Støtte skal først og fremst gis til dekning av faktiske merutgifter som følge av en istandsetting etter kulturhistoriske prinsipper, eksempelvis sette i stand vinduer fremfor å skifte de ut. Ordinære vedlikeholds- og skjøtselstiltak faller i regelen utenom. Det blir normalt heller ikke gitt tilskudd til etterisolering av bygninger, da dette ofte går i mot kulturhistoriske prinsipper, og heller ikke er å regne som ren istandsetting. 

Fredete bygg inngår i Riksantikvarens tilskuddsordning, der fylkeskommunen er forvaltningsmyndighet. Tilskuddsmidlene er gitt gjennom "bevaringsprogrammet for fredete bygg i privat eie." Målsetting for programmet er at alle fredete bygg i privat eie skal ha et ordinært vedlikeholdsnivå innen år 2020. Ettersom fylkeskommunen har mye midler til fredete anlegg stående, oppfordres eiere av slike anlegg spesielt til å søke om støtte til istandsettingstiltak. 

Hvem kan søke

Tilskudd kan gis til kulturminneverntiltak iverksatt av enkeltpersoner, organisasjoner, interessegrupper, institusjoner og offentlige instanser (gjelder ikke fredete bygg i offentlig eie).

Søknadsskjema og søknadsfrist

Søknadsfrist for midler påfølgende år er 1. november. Svar blir normalt sendt ut i februar/mars påfølgende år.

Søknadsskjema finner du her

For å få skjema tilsendt i posten, ta kontakt med oss på telefon.

Generelle tips

Norsk kulturminnefond gir støtte til kulturminner som ikke er fredet. Ofte kan det lønne seg å søke både fylkeskommunen og kulturminnefondet om støtte. I tillegg ser både vi og kulturminnefondet gjerne at store prosjekter blir delt opp over flere år, da sannsynligheten for å få tildelt flere lavere summer er større enn for å få en høy. Eksempelvis søke om 200 000 to år på rad, i stedet for å søke om 400 000 med en gang. Norsk kulturminnefond har òg midler som omhandler strakstiltak, det vil si tiltak for å hindre videre skadeutvikling inntil istandsetting blir gjennomført.

Dersom du er usikker på hva som er tilskuddsberettiget eller ikke, ta gjerne kontakt oss enten på telefon eller e-post. Vi stiller gjerne på befaring, og kan være behjelpelig med søknader både til oss og til kulturminnefondet.

Det kan òg være lurt å lese gjennom våre retningslinjer: Retningslinjer for tilskudd til kulturminnevern

Kontaktperson

Eivind Dalseg - tlfnr: 41548728 - epost: eivind.dalseg@austagderfk.no