Tilskudd til kulturminnevern

Kulturminner har alltid en eier. Aust-Agder fylkeskommune gir hvert år økonomisk støtte til kulturminneverntiltak i fylket for å stimulere eiere, organisasjoner og enketpersoner til å ta vare på vår felles kulturarv.

Formål med ordningen

Grunneiere og eierne av bygninger og anlegg med stor kulturhistorisk verdi er viktige formidlere og forvalterne av kulturminner. Formålet med tilskuddordninga er å stimulere eiere og andre til å ta vare på fysiske spor av fortida. Med fysiske kulturminner menes det i denne sammenheng alt fra kulturhistorisk verdifulle bygninger og anlegg til kulturlandskap og forminner.

Hva kan støttes

Tilskuddsmidlene er i hovedsak delt i to; en del til fredete bygg og anlegg, og en til ikke fredete. Mange bygninger med kulturhistorisk verdi er verken fredet eller regulert til bevaring. Det kan gis støtte til konkrete restaureringstiltak av alle typer. Støtte skal først og fremst gis til dekning av faktiske merutgifter som følge av en istandsetting etter kulturhistoriske prinsipper, eksempelvis sette i stand vinduer fremfor å skifte de ut. Ordinære vedlikeholds- og skjøtselstiltak faller i regelen utenom. Det blir normalt heller ikke gitt tilskudd til etterisolering av bygninger, da dette ofte går i mot kulturhistoriske prinsipper, og heller ikke er å regne som ren istandsetting. 

Fredete bygg inngår i Riksantikvarens tilskuddsordning, der fylkeskommunen er forvaltningsmyndighet. Tilskuddsmidlene er gitt gjennom "bevaringsprogrammet for fredete bygg i privat eie." Målsetting for programmet er at alle fredete bygg i privat eie skal ha et ordinært vedlikeholdsnivå innen år 2020. 

Hvem kan søke

Tilskudd kan gis til kulturminneverntiltak iverksatt av enkeltpersoner, organisasjoner, interessegrupper, institusjoner og offentlige instanser (gjelder ikke fredete bygg i offentlig eie).

Søknadsskjema og søknadsfrist

Søknadsfrist for midler påfølgende år er 1. november for freda bygg. Svar blir normalt sendt ut i mars påfølgende år.

For bygg og anlegg som ikkje er freda vert søknadsfristen i år utsett til 1. mars 2020 som følgje av fylkessamanslåing. 

 

Søknadsskjema for freda bygg (NB! fungerer ikkje i internett explorer)

Søknadsskjema for andre bygg, anlegg og kulturminner.

 

Retningslinjer for tilskudd til kulturminnevern

Vedtatt av Hovedutvalg for kultur 04.12.1991, justert av Hovedutvalg for kultur 09.09.1992 og 22.02.1995

Søknadsfrist 1. november

1. Målsetting definisjon

Aust-Agder fylkeskommune gir hvert år økonomisk støtte til kulturminneverntiltak i fylket.  Formålet er å stimulere til og, å ta vare på den fysiske kulturarven.

Med kulturminner menes i denne tilskuddssammenheng kulturhistorisk verdifulle bygninger og anlegg av alle kategorier samt kulturlandskap og automatisk fredete kulturminner (fornminner).

2. Hvem kan søke

2.1 Tilskudd kan gis til kulturminneverntiltak iverksatt av enkeltpersoner, organisasjoner, interessegrupper, institusjoner og offentlige instanser.

Bare i unntakstilfeller kan det gis støtte til verneverdige bygninger i offentlig eie.

2.2 Ved tilskudd til enkeltpersoner kan søkerens økonomi vurderes.

3. Tiltak som kan få støtte

3.1 Det kan gis støtte til konkrete restaureringstiltak av alle typer. Støtte skal først og fremst gis til dekning av faktiske merutgifter som følge av en istandsetting etter kulturhistoriske prinsipper.  Ordinære vedlikeholds- og skjøtselstiltak faller i regelen utenom.

3.2 Automatisk fredete og legalfredete kulturminner skal ha høyeste prioritet. Øvrige kulturminner som det kan søkes om støtte til, bør være av nasjonal eller regional verdi.

3.3 Ved tildeling av statlige midler skal det tas hensyn til de vilkår som knytter seg til bruken av disse midlene.

3.4 Det kan gis støtte til kunnskapsformidling, registrering, skjøtselsplaner og ulike prøveprosjekt.

3.5 Før utbetaling av statlige tilskudd på kr. 50.000,- eller mer skal eier av ikke-fredet bygning og anlegg underskrive en vern- og vedlikeholdsavtale. Denne tinglyses av kulturvernseksjonen. Tinglysningsgebyret kan dekkes innenfor tilskuddsbeløpet.

3.6 Midler som ikke benyttes til det formål de opprinnelig var bevilget til, kan fordeles på nytt ved årets utgang eller tillegges neste års fordeling.

4. Søknadsprosedyre

4.1 Søknadsfrist settes til 01.11. for midler over neste års budsjett. Søknaden sendes på fastlagt søknadsskjema. Det må i utgangspunktet vedlegges:

-Dokumentasjon av kulturminnet i form av beskrivelse, foto og tegninger
-Særskilt beskrivelse av det tiltaket det søkes om støtte til
-Kostnadsoverslag

5. Utbetalingsprosedyre

5.1 Tilsagn om støtte sendes søker etter at søknaden er behandlet. Tilsagnet skal inneholde retningslinjer for hvordan tiltaket skal utføres. Det er en forutsetning for utbetaling av tilskudd at disse retningslinjene følges.

5.2 Etter at tilsagn er gitt skal kulturvernseksjonen ha tilbakemelding tidligst mulig og senest innen 3 måneder, dersom ikke arbeidet kommer til utførelse i det året tilsagnet er gitt for.

5.3 Før støtten utbetales skal kulturvernseksjonen kunne foreta befaring og godkjenne at arbeidene er tilfredsstillende utført.

5.4 Før utbetaling må følgende være innsendt:

-Regnskapsoversikt med kopi av bilag
-En kort beskrivelse av de utførte arbeider, helst vedlagt fotografier, skisser eller lignende av situasjonen før og etter istandsetting
-Bankgiro- eller postgironummer for overføring av midler

5.5 Ved særlig store tilskuddsbeløp kan inntil 75 % av støtten utbetales når det er klart at tiltaket blir gjennomført.

5.6 Tilskuddet skal benyttes i det året tilsagnet er gitt. Rapporteringsfristen er 01.10.
Dersom eier ikke får benyttet tilskuddet innen det året tilsagnet er gitt, må det sendes begrunnet søknad før 01.10. Etter særlig vurdering kan tilskuddet overføres til neste år.

Dersom tilskuddet ikke er nyttet innen 01.10. det påfølgende år, bortfaller det. Eier må da sende ny søknad.

6. Klageadgang

6.1 Kulturvernleders administrative avgjørelse kan av søker ankes innen 3 uker etter at melding om vedtak er mottatt.

 

Generelle tips

Norsk kulturminnefond gir støtte til kulturminner som ikke er fredet. Ofte kan det lønne seg å søke både fylkeskommunen og kulturminnefondet om støtte. I tillegg ser både vi og kulturminnefondet gjerne at store prosjekter blir delt opp over flere år, da sannsynligheten for å få tildelt flere lavere summer er større enn for å få en høy. Eksempelvis søke om 200 000 to år på rad, i stedet for å søke om 400 000 med en gang. Norsk kulturminnefond har òg midler som omhandler strakstiltak, det vil si tiltak for å hindre videre skadeutvikling inntil istandsetting blir gjennomført.

Dersom du er usikker på hva som er tilskuddsberettiget eller ikke, ta gjerne kontakt oss enten på telefon eller e-post. Vi stiller gjerne på befaring, og kan være behjelpelig med søknader både til oss og til kulturminnefondet.

 

Kontaktperson

Eivind Dalseg - tlfnr: 41548728 - epost: eivind.dalseg@austagderfk.no