Tilskudd til immaterielt kulturvern

Aust-Agder fylkeskommune gir støtte til formål og aktiviteter som fremmer immaterielt kulturvern.

Formål med ordningen

Immaterielt kulturvern er ivaretakelse av kunnskapen om håndverk, teknikker og historier, og alle typer "bakgrunnshistorier".

Norge har ratifisert en UNESCO- konvensjon en om vern av «immateriell kulturarv», som definerer dette slik: 

«Immateriell kulturarv» betyr praksis, fremstillinger, uttrykk, kunnskap, ferdigheter – samt tilhørende instrumenter, gjenstander, kulturgjenstander og kulturelle rom – som samfunn, grupper og, i noen tilfeller, enkeltpersoner anerkjenner som en del av sin kulturarv.

Denne immaterielle kulturarven, som er overført fra generasjon til generasjon, blir stadig gjenskapt av samfunn og grupper i forhold til deres miljø, i samspill med naturen og med historien og gir dem en følelse av identitet og kontinuitet, noe som fremmer respekt for kulturelt mangfold og menneskelig kreativitet. I forbindelse med denne konvensjon tas kun i betraktning immateriell kulturarv som er forenlig med de eksisterende internasjonale menneskerettighetsinstrumentene og med kravene om gjensidig respekt mellom samfunn, grupper og enkeltpersoner samt en bærekraftig utvikling.

Hva kan støttes

Alle aktiviteter og tiltak som er knyttet til å verne om vår immaterielle kulturarv

Hvem kan søke

Tilskudd kan gis til kulturminneverntiltak iverksatt av enkeltpersoner, organisasjoner, interessegrupper, institusjoner og offentlige instanser.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Søknadsfrist for midler påfølgende år er 1. november. Svar blir normalt sendt ut i februar/mars. Skjema finn du her.

Her finner du utdypende Retningslinjer for tilskudd til kulturminnevern

Utbetaling av tilskudd

Tilskudd utbetales normalt etterskuddsvis. Bruk skjema her