Kulturminne november: Sjømannsskolen i Arendal

Månedens kulturminne i november er Sjømannsskolen på Fløyheia- et ikonisk landemerke for Arendal. Reguleringsplan for Fløyheia er lagt ut på offentlig høring, her foreslås det å bevare tårn og aula etter anbefaling fra fylkeskommunen.

Sjømannsskolen sett fra Byen. Foto: Tom Wassum, Arkitektskap as

På toppen av Fløyheia, med storslagen utsikt over byen og Galtesund, ligger det som tidligere var Arendal Sjømannsskole. Skolen består av 5 bygninger. Sett fra byen preges anlegget av 3 langstrakte bygninger. Disse ligger i rekke med hovedfasade ut mot byen. Det midtre bygget er karakterdannende for hele anlegget ved at en del av bygget består av et tårn i seks etasjer.

Samtlige bygninger er tegnet av samme lokale arkitektkontor Ugland og Thorne. Dette arkitektkontoret var ansvarlig for en rekke større offentlige bygg på 1950-tallet, som Statens hus i Arendal, Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård i Tromsø og Tromsø Kokk- og Stuertskole. Samme arkitektkontor tegnet også på 1930-tallet Knubben sjøbad i Arendal, nå delvis revet.

Skolen ble offisielt innviet i 1957. Utbyggingen av skolen fortsatte med to nye byggetrinn på begynnelsen av 1960-tallet samt et nybygg på begynnelsen av 1980-tallet. Drivkraften bak den nye skolen på Fløyheia var skipsreder Arnt J. Mørland. Han ble utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs orden, bl.a. for sin innsats for etablering av skolen.

Skolen, men sin eksponerte beliggenhet ut mot byen og sjøen og med sitt karakteristiske tårn, utgjør et kjent landemerke for byen og en historisk viktig del av Arendals visuelle profil. Bygget bidrar til å synliggjøre byens betydning som en viktig sjøfartsby fra en periode da Norge fortsatt var en av verdens ledende sjøfartsnasjoner.

Tårnet sett mot sør. Foto: Tom Wassum, Arkitektskapet asTårnet mot sør. Foto: Tom Wassum, Arkitektskapet

Verneverdi.

Byggets verdi som kulturminne kan i stor grad knyttes til anleggets nære tilknytning til Arendals sjøfartshistorie. Den første sjømannskolen i Arendal ble etablert allerede på midten av 1800-tallet, og nåværende skole representerer således en lang og kontinuerlig historie knyttet til utdanning av sjøfolk. Skolens eksponerte beliggenheten og karakteristiske arkitektur styrker verneverdien. Oppdelingen i flere bygningsvolumer, samt avtrapping av fasader og høyder gir anlegget et rolig og samtidig monumentalt preg. Dette forsterkes av at hvert bygningsvolum er oppført med et samlet valmet tak. Bygningenes enkle fasadeutforming og duse fargesetting bidrar til at skolen framstår med verdighet i bylandskapet uten å gjøre unødvendig mye av seg.

Interieør i vestibyle med malerier. Foto: Tom Wassum, ArkitetktskapetVestibylen med veggmalerier av Axel Revold  Foto: Tom Wassum, Arkitektskap as

I 2005 ble skolen en del av Strømsbu videregående skole, og da Sam Eyde videregående skole sto ferdig noen år etter ble den tidligere sjømannsskolen på Fløyheia nedlagt. I forbindelse med planlegging av ny bruk av anlegget ble det utarbeidet en rapport som omhandlet skoleanleggets kulturminneverdi. Rapporten ble utarbeidet av arkitektkontoret Arkitektskap AS i Oslo. I rapporten vises det til anlegget har både kulturhistorisk og arkitektonisk verdi, og at deler av anlegget bør bevares for på den måten å sikre et historisk spor fra skolens funksjon som sjømannsskole. Det ble spesielt vist til betydningen av å ta vare på det vestre og det midte bygget, inklusiv tårnbygget, av det tre byggene som ligger i fremre rekke ut mot byen. En vil da også kunne sikre vern av skolens vestibyle med fresker av kunstneren Axel Revold.

Da det i 2015 ble varslet oppstart av reguleringsplan for området ble det fra administrasjonen i fylkeskommunen vist til rapporten fra Arkitektskap. I fylkeskommunens uttalelse ble det vist til at administrasjonen ville vurdere innsigelse til et planforslag som tillot at viktige deler av det gamle skoleanlegget ble revet. Forslag til reguleringsplan er nå lagt ut på offentlig høring. Her foreslås det å bevare tårn og aula.

Skråfoto av Sjømannsskolen Foto: 1881/kart

Store deler av teksten er hentet fra Arkitekstskap sin rapport fra 2011: Fløyheia- Tidligere sjømannsskolen i Arendal, konsulentbistand for vurdering av kulturminneverdier og bruksverdier. Les hele rapporten om kulturminnevurdering av Fløyheia her