Kulturminnevern

Fylkeskommunen har ansvar for å ta vare på verdifulle kulturminner i fylket, og arbeider for å utvikle og tilrettelegge aktiviteter og arenaer som bidrar til å styrke engasjementet for kulturminner og kulturminnevern.

Foto: AAFK

Aust-Agder fylkeskommune har det forvaltningsmessige ansvaret for de fleste kulturminner som er fredet etter kulturminneloven. Kulturminner som har regional og lokal verdi skal i samarbeid med kommunene og andre aktører sikres gjennom regulering etter plan- og bygningsloven.

De viktigste myndighetsoppgavene er knyttet til ivaretaking av kulturminneinteressene i planbehandling ved siden av skjøtsel, tilrettelegging og vedlikehold av kulturminner. Fagmyndigheten innebærer en egen innsigelsesmyndighet i plansaker.

Regional kulturminnemyndighet har viktige oppgaver innenfor regional utvikling, verdiskapning og lokalsamfunnsutvikling. Kulturminnevernseksjonen har også viktige oppgaver innenfor tilskuddsbehandling, veiledning av kommuner, andre offentlige etater og private eiere av kulturminner og med å informere allmenheten om kulturminnevern.