Tilskuddsordning for kunstproduksjon

Aust-Agder fylkeskommune har etablert en tilskuddsordning for ny produksjon av kunst. Formålet med tilskuddsordningen er å styrke produksjon og formidling av kunst. Midlene skal stimulere til økt profesjonell produksjon fra kunstnere i fylket, og bidra til å utvikle produksjoner som kan nå nye publikumsgrupper.

Retningslinjer


Hva kan det søkes støtte til?

Det kan søkes om tilskudd til ny produksjon og formidling av kunst.

Hvem kan søke

Støtte kan gis til kunstnere eller produksjonsgrupper med tilhørighet i Aust-Agder eller prosjekter som gjennomføres i Aust-Agder.

Støtte kan gis til alle fagområdene for kunst med både amatører og profesjonelle som utøvere. Søknader fra profesjonelle kunstnere vil bli prioritert.

Støtte til hvert enkelt prosjekt er begrenset oppad til 50% av kostnadene. Det vil tillagt vekt om et regionalt tilskudd kan være med å utløse statlige midler til kunstproduksjonen.

Fylkeskommunalt støttede institusjoner og organisasjoner er normalt ikke støtteberettiget.

Søknadsfrist NB Ny informasjon oktober 2019:

I Aust-Agder har det vært praktisert søknadsfrist 1.november for tilskuddsordningene for kulturformål og for kunstproduksjon. Regelverk for nye Agder fylkeskommune er under utarbeidelse, og søknadsfrist vil bli annonsert så snart dette er klart. For søkere fra Aust-Agder medfører overgangen til ny fylkeskommune et noe senere saksbehandlingstidspunkt enn ved tidligere praksis.

Kriterier for søknader
Viktige kriterier i søknadsbehandlingen er profesjonalitet, faglig innhold, kvalitet, fokus på publikumsutvikling/formidling på nye arenaer og økt synlighet for kunst-/kulturfeltet. Det vil bli lagt vekt på gjennomføringsevne, geografisk fordeling og mangfold i den samlede prioriteringen av søknader. 

Tiltaket skal bidra til å realisere uttrykte mål i fylkeskommunens kulturpolitiske målsettinger og planer. Det er en fordel om kunstproduksjonen bidrar til å gi variasjon innen målgruppe og kunstsjangre.

Søknaden skal inneholde
Prosjektbeskrivelse (skal kort redegjøre for innhold, målgruppe, formål, framdriftsplan og medvirkende)
Kontaktperson med adresse
Budsjett/finansieringsplan
Søknadsbeløp
Eventuelle vedlegg

Det gis ikke støtte til:

Ordinær drift og aktivitet av organisasjoner
Bokutgivelser og musikkinnspillinger
Kommersielle prosjekter/aktører
Dekking av underskudd
Student- og utdanningstiltak

Det gis heller ikke støtte til allerede igangsatte eller gjennomførte prosjekter.

Utbetalingsprosedyre og rapporteringsfrist
Melding om tiltaks/prosjektstøtte sendes søker etter at søknaden er behandlet.
Støtten utbetales når tiltaket er gjennomført og når rapport og regnskapssammendrag foreligger. Rapporteringsfristen er 1. oktober det året tiltaket blir gjennomført. Det kan unntaksvis dispenseres fra denne fristen.

For sent innkomne rapporter medfører at tilsagn om tilskudd faller bort.
Når det blir klart at tiltaket gjennomføres, kan det etter søknad utbetales inntil 50 % av støtten.

Tildeling
Tilskuddsordning for kunstproduksjon fordeles av fylkesrådmannen. Disponeringen av midlene innarbeides i tertialrapporteringen eller rapporteres som egne saker til fylkesutvalget.

Søknader til tilskuddsordningene til kulturformål og kunstproduksjon behandles samtidig for å sikre at fylkeskommunen ikke gir støtte fra to støtteordninger til samme tiltak.

Klageadgang
Søker kan anke administrasjonens avgjørelse innen tre uker etter at melding om vedtak er mottatt.

Søknadsskjema

Last ned søknadsskjema her (word-format)

Rapportering

Last ned rapporteringsskjema her (word-format)

Rapporteringsfrist: 1. oktober (samme år som tiltaket er gjennomført)

Kontaktperson

Rune Kristiansen, e-post: rune@aabk.no, tlf. 37 01 76 80