Tilskudd til voksenopplæringstiltak

Aust-Agder fylkeskommune gir tilskudd til de av opplysnings- og studieorganisasjonene som driver voksenopplæring ihht. "Lov om voksenopplæring"

Søknadsfrist:

1. juni

Retningslinjer

1. Hvem kan søke

Aust-Agder fylkeskommune gir tilskudd til de av opplysnings- og studieforbund som driver voksenopplæring ihht. "Lov om voksenopplæring" av 28. mai 1976, og til deres fellesorgan, Voksenopplæringsforbundet.

2. Vilkår for tilskudd

Studieforbundene skal være godkjent etter "lov om voksenopplæring", kap III, og ha en fylkesomfattende virksomhet. Tiltak skal være berettiget til statstilskudd etter
samme lov. Andre organisasjoner kan få tilskudd etter søknad i hvert enkelt tilfelle.

3. Disponering av midlene

A. Tilskuddet skal primært gis til voksenopplæringstiltak innen fylkeskommunens
prioriterte kulturrelaterte områder. 
B. Inntil en firedel kan gis til administrering av studievirksomhet, og til skolering av
studieforbundenes tillitsvalgte/ansatte.

4. Søknadsprosedyre

Søknad skal skrives på fastsatt skjema og sendes Aust-Agder bibliotek og kulturformidling. Det er felles søknadsskjema for drifts- og tiltaksstøtte. For sent innkomne søknader vil ikke bli behandlet.

Søknadene vurderes opp mot Statistisk Sentralbyrås studieforbundstatistikk for året før. Årsmelding og oversikt over studieforbundets medlemsorganisasjoner vedlegges søknaden.

Fylkesbiblioteksjefen er delegert fordelingsmyndighet i henhold til disse retningslinjer. Vedtak kan påklages til fylkesutvalget. Eventuell klage sendes Aust-Agder bibliotek og kulturformidling innen tre uker etter at melding om vedtak er mottatt av søker.

For opplysnings- og studieforbund: Finn søknadsskjema her

For VOFO Agder: Finn søknadsskjema her.

 

5. Utbetaling av tilskudd

Tilskudd utbetales etter at vedtak er fattet, basert på SSBs studieforbundsstatistikk for året før.

Vedtatt Hovedutvalg for kultur 2. mars 1994. Justert melding Fylkesutvalget 16.04.02

 

Kontaktperson

Rune Kristiansen, e-post: rune@aabk.no, tlf. 37 01 76 80