Tilskudd til kulturformål

Aust-Agder fylkeskommune gir økonomisk støtte til kulturaktiviteter i fylket. Formålet er å fremme et aktivt og variert kulturliv.Fylkeskommunal støtte kan gis til kulturtiltak iverksatt av organisasjoner og institusjoner på kulturområdet, kommuner og enkeltpersoner. Støtte kan gis til tiltak som har eller kan få betydning for hele fylket eller større deler av det. 

Nytt fra 2017: Aust-Agder fylkeskommune gir nå støtte til kunstproduksjon. Samme søknadsskjema kan benyttes som tilskudd til kulturformål (sett kryss for kunstproduksjon). Se retningslinjer for tilskuddsordning til kunstproduksjon. Har du spørsmål, kontakt Rune Kristiansen. tlf. 916 13 896.

Søknadsfrist NB ny informasjon:

I Aust-Agder har det vært praktisert søknadsfrist 1.november for tilskuddsordningene for kulturformål og for kunstproduksjon. Regelverk for nye Agder fylkeskommune er under utarbeidelse, og søknadsfrist vil bli annonsert så snart dette er klart. For søkere fra Aust-Agder medfører overgangen til ny fylkeskommune et noe senere saksbehandlingstidspunkt enn ved tidligere praksis.

For tiltak rettet mot barn og ungdom kan du søke hele året. Søknadene behandles fortløpende. 

Retningslinjer

1. Målsetting

Aust-Agder fylkeskommune gir hvert år økonomisk støtte til kulturarbeidet i fylket.
Formålet med tilskuddet er å fremme et aktivt og variert kulturliv.

2. Vilkår for støtte

2.1 Fylkeskommunal støtte kan gis til kulturtiltak iverksatt av organisasjoner og institusjoner på kulturområdet, kommuner og enkeltpersoner.

2.2 Støtte kan gis til tiltak som har eller kan få betydning for hele fylket eller større deler av det.
Kriterier på at et tiltak kan få betydning for hele fylket eller deler av det kan være:

a) at tiltaket bidrar til å realisere uttrykte mål i fylkeskommunens kulturpolitiske målsettinger og planer
b) at tiltaket bidrar til å gi variasjon innen målgruppe, sjangre og geografisk spredning i fylket
c) at tiltaket støttes aktivt av minst 3 kommuner
d) at tiltaket ut fra sin art vil få et nedslagsfelt som omfatter hele eller større deler av fylket
e) at tiltaket er et forsøkstiltak som kan få overføringsverdi til andre

Det gis ikke støtte til:

Ordinær drift av organisasjonen på lokalt nivå
Tiltak med lokal profil
Kulturinnslag på årsmøter og lignende
Tiltak som har et klart kommersielt siktepunkt

3. For øvrig vises det til egne retningslinjer for følgende tilskuddsordninger

Immaterielt kulturminnevern
Voksenopplæring
Drift av fylkesidrettsanlegg
Tilrettelegging for friluftsliv og skjøtsel av regionale friluftsområder

4. Søknadsprosedyre

4.1 Støtte til tiltak og/eller prosjekt

(Søknad sendes innen 1. november året før søknaden gjelder.) Se over - ny info oktober 2019. Det søkes for hele året under ett.

Et mindre beløp (10 %) vil holdes tilbake i tildelingen, og forbeholdes nyetablerte tiltak av viss størrelse med målgruppe barn og unge. Disse midlene har ikke en fast søknadsfrist, og søknader vil bli behandlet fortløpende.

Søknader må beskrive tiltaket og kostnadene som er forbundet med det. Søknader fra organisasjoner/institusjoner må være vedlagt:

Siste godkjente årsmelding og regnskap
Aktivitetsplan for inneværende år.

5. Utbetalingsprosedyre

5.1 Tiltaksstøtte/prosjektstøtte

Melding om tiltaks/prosjektstøtte sendes søker etter at søknaden er behandlet.
Støtten utbetales når tiltaket er gjennomført og når rapport og regnskapssammendrag foreligger.
Rapporteringsfristen er 1. oktober. Det kan unntaksvis dispenseres fra denne fristen.
For sent innkomne rapporter medfører at tilsagn om tilskudd bortfaller.
Etter søknad kan inntil 75 % av støtten utbetales når det er klart at tiltaket blir gjennomført.

6. Klageadgang

6.1 Administrasjonens avgjørelse kan av søker ankes innen 3 uker etter at melding om vedtak er mottatt.

Vedtatt av Hovedutvalg for kultur 04.09.1991, justert av Hovedutvalg for kultur 09.09.1992. Justert av fylkesutvalget 09.09.2008, 24.11.2009, 07.09.2010 og 08.10.2013.

Søknadsskjema

Last ned søknadsskjema her: (word-format)

Rapportering

Last ned rapporteringsskjema her (word-format)

Rapporteringsfrist: 1. oktober (samme år som tiltaket er gjennomført)

Kontaktperson

Rune Kristiansen, e-post: rune@aabk.no, tlf. 37 01 76 80 

 

Oversikt over fordeling av tilskuddsmidler (pdf-format):