Spillemidler til kulturarenaer

Aust-Agder fylkeskommune er ansvarlig for søknadsbehandling og fordeling av spillemidler til fylkets kulturarenaer, kalt «kulturbyggmidler.»

Søknadsfrist

Søknadsfristen for lag/foreninger til kommunen er 1. oktober hvert år. Frist for søknad fra kommunen til Aust-Agder fylkeskommune er 15. januar påfølgende år.

Formål med ordningen

Målet med tilskuddsordningen for kulturarenaer er å skape gode kulturelle møteplasser. Dette gjøres gjennom bidrag til utvikling av ulike kulturarenaer som gir rom for variert kulturell virksomhet i lokalmiljøet og i regionen. Målsettingen med ordningen er å bidra til å bygge flerbruksanlegg for kulturaktiviteter i fylket. 

Hva kan støttes

I Aust-Agder regnes en kulturarena som arenaer for kulturaktiviteter, spesiallokaler for kunst og kultur samt lokaler og verksteder for øving og produksjon av kultur. 

Det er mulig å søke om tilskudd til kjøp av lokaler til kulturformål, nybygging av kulturarenaer og ombygging av eksisterende lokaler til kulturformål.

I eksisterende lokaler kan det søkes om tilskudd til ombygging, tilrettelegging av romakustikk/lydisolasjon, tilrettelegging av universell utforming, ENØK-tiltak og annet fastmontert inventar. Se nærmere spesifikasjoner i retningslinjene.

Krav for å benytte kulturbyggmidler er at k
ulturarenaen skal benyttes til kulturformål i minst 20 år, arenaen skal være åpne for all lovlig kulturvirksomhet og at ingen må stenges ute av religiøse, sosiale eller politiske hensyn. Hvis disse kravene ikke etterkommes, kan fylkeskommunen kreve tilbakebetaling av tilskuddet.

Du kan søke om 1/3 av godkjent prosjektkostnad. Ved samlokalisering med andre formål foretas det en kostnadsdeling av fellesarealer og sambruksarealer. Maksimal tilskuddsum for lokale kulturarenaer 1/3 av godkjent prosjektkostnad begrenset oppad til 2,0 mill. kroner. Nedre grense for godkjent prosjektkostnad er kr 300.000. Minste tilskuddssum blir da 100 000 kroner.

Maksimal tilskuddssum for regionale kulturarenaer er 1/3 av godkjent prosjektkostnad begrenset oppad til 5,0 mill. kroner. Nedre grense for godkjent prosjektkostnad er kr 450.000. Minste tilskuddssum blir da kr 150.000.

Hvem kan søke

Enhver ikke-kommersiell, demokratisk oppbygd organisasjon kan søke om tilskudd, som offentlige instanser (fylkeskommuner, kommuner, kommunale foretak), frivillige organisasjoner (lag, foreninger, stiftelser, samvirkeforetak (SA) tidl. andelslag (AL), samvirkelag og andre selskaper med begrenset ansvar (BA), institusjoner og aksjeselskap.

Søknadsskjema og søknadsprosedyre

Søknadsskjema er tilgjengelig fra og med 1.september på anleggsregisteret.

Utfyllende opplysninger om tilskuddsordningen og retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer Aust-Agder f.o.m. 2017 kan leses ved å klikke her

Tildeling av støtte foretas av Aust-Agder fylkeskommune ca. 1. juni hvert år. Frist for levering av sluttrapport og revidert regnskap er 36 måneder for kulturarenaer. 
 

Kontaktperson

Spørsmål kan rettes til: Nils André Gundersen, idrettsrådgiver, tlf. 48 11 74 38.