Kultur

Aust-Agder fylkeskommune arbeider målrettet med bibliotekutvikling, kunst- og kulturformidling, kulturinstitusjoner, kulturvern, idrettsliv og folkehelse. Dette gjøres gjennom å ta vare på og formidle fylkets kulturhistorie og videreutvikle fylkets kulturelle særtrekk gjennom konkrete tiltak og kompetansebygging.

Fra Kulturkonferansen 2016. Fire unge kunstnere fra Aust-Agder viser "Dørterskel – et prosjekt på tvers". Signe Domogalla, danser og koreograf / Elin Igland, billedkunstner / Ian Forbes, filmskaper / Arne Mathiesen, musiker og komponist. Foto: Tonje Eikrem Jacobsen

Vi er opptatt av å sikre profesjonalitet, mangfold og bredde i kunst- og kulturaktiviteter og kunstuttrykk. Det er viktig for oss å bidra til å etablere og utvikle gode kulturarenaer og møteplasser.

Kulturloven og en rekke andre lover, forskrifter og retningslinjer gir nasjonale føringer og
fordrer aktiv offentlig satsing på hele kulturfeltet. Regionplan Agder 2020 har et eget strategisk notat om kultursamarbeidet i regionen, «Kultur – opplevelser for livet» (pdf-format), og det samarbeides om en rekke kultursatsinger og drift av kulturinstitusjoner.

Fylkeskommunen har vedtatt sektorplaner på flere områder som gir føringer for prioriteringer i planperioden:


Fylkeskommunen gir tilskudd til drift av en rekke kulturinstitusjoner og organisasjoner.