Tilskudd til fylkesidrettsanlegg

Fylkeskommunen er ansvarlig for søknadsbehandling og fordeling av tilskudd til fylkesidrettsanlegg.

Søknadsfrist 

1. november

Formål med ordningen

Målsetningen med denne fylkeskommunale tilskuddsordningen er å bidra til å opprettholde en formålstjenlig standard på fylkesidrettsanleggene i Aust-Agder. Tilskuddet er et virkemiddel for å realisere fylkeskommunens målsetninger, i tråd med de til enhver tid gjeldende planer.

Hva kan støttes

Anlegg som har en formell status som fylkesidrettsanlegg i Aust-Agder. På et fylkesanlegg for idrett skal en kunne avholde nasjonale mesterskap. Det fylkeskommunale tilskudd skal være et bidrag til prosjekter som i hovedsak er finansiert på annen måte. Det kan søkes tilskudd til investering ved rehabilitering, samt til tiltak for å forbedre driftsøkonomien til anlegg med liten mulighet for egeninntjening.

Hvem kan søke

Eier av fylkesidrettsanlegg i Aust-Agder.

Søknadsskjema og søknadsprosedyre

Last ned søknadsskjema her (word-format)

Alle søknader skal inneholde detaljert prosjektbeskrivelse. Videre skal søknaden inneholde budsjett og finansieringsplan. Det skal også fremgå hvem som er initiativtager, og hvordan drift og vedlikehold skal ivaretas.

Søknad skal skrives på fastsatt skjema og sendes:
Aust-Agder fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
4809  ARENDAL

Svar på søknad blir sendt så snart vedtak er gjort. Fylkeskommunen har rett til å undersøke alle opplysninger som blir gitt i søknaden, samt hvordan tiltaket blir gjennomført og hvordan anlegget blir skjøttet.

Fylkesrådmannen er delegert fordelingsmyndighet i henhold til disse retningslinjer. Vedtak kan påklages i henhold til Forvaltningsloven. Eventuell klage sendes fylkeskulturavdelingen innen tre uker etter at melding om vedtak er mottatt av søker.

Utbetaling av tilskudd og rapportering

Tilskuddet utbetales når regnskap og sluttrapport foreligger. Utbetalingen skjer under forutsetning av at søker leverer årsregnskap for driften av fylkesidrettsanlegget så snart dette foreligger. Manglende innlevering av regnskap skal føre til avslag på fremtidige søknader om tilskudd til anlegget.

Tilskudd til drift av anlegg utbetales når tildelingsvedtaket er gjort. Søker leverer årsregnskap for driften av fylkesidrettsanlegget så snart det foreligger.

Kontaktperson

Spørsmål kan rettes til: Nils André Gundersen, idrettsrådgiver, tlf. 48 11 74 38.