Spillemidler til idrettsanlegg

Fylkeskommunen er ansvarlig for søknadsbehandling og fordeling av spillemidler.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for lag/foreninger til kommunen er 1. oktober hvert år. Frist for søknad fra kommunen til Aust-Agder fylkeskommune er 15. januar påfølgende år.

Formål med ordningen

Aust-Agder fylkeskommune deler ut kulturbyggmidler til lokale og regionale kulturarenaer i fylket. Kulturbyggmidlene er en del av spillemiddeloverskuddet til Norsk Tipping. Målsettingen med ordningen er å bidra til å bygge flerbruksanlegg for kulturaktiviteter i fylket.

Hva kan støttes

Det kan søkes om tilskudd til nye ordinære idrettsanlegg eller til rehabilitering og ombygging av eksisterende  anlegg. For disse anleggstypene kan en søke om inntil 1/3 av godkjent totalkostnad. Tilskuddssatser for de enkelte anleggstyper varierer.

Det kan også søkes spillemidler til nærmiljøanlegg, for eksempel ballbinger, skateanlegg, sandvolleyballbaner med mer. Nærmiljøanlegg har en kostnadsramme på kr 600.000, og en kan søke om 50 % av godkjent totalkostnad begrenset oppad til kr 300.000 i spillemidler til slike anlegg. Laveste prosjektkostnad for søknad er kr 50.000, laveste søknadsbeløp spillemidler er da kr 25.000.

For å søke om spillemidler kreves det at anlegget er med i handlingsprogrammet i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i den aktuelle kommune. Idrettsanlegg må være på den prioriterte listen for spillemiddelsøknader kommunen oversender Aust-Agder fylkeskommune 15. januar.

Hvem kan søke

Kommuner og kommunale foretak i Aust-Agder.

Søknadsskjema og søknadsprosedyre

Gå til søknadsskjema her

Her finner du utdypende informasjon om søknadskrav:
Føresegner om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Regjeringen.no

Har du søkt før og skal fornye eller gjenta søknaden finnes det et eget skjema:
Ny spillemiddelsøknad basert på eksisterende Regjeringen.no

Utbetaling av tilskudd og rapportering

Tildeling av støtte foretas av Aust-Agder fylkeskommune ca. 1. juni hvert år. Frist for levering av sluttrapport og revidert regnskap er 24. måneder etter dato på tilsagnsbrev for idrettsanlegg, og 36 måneder for kulturarenaer. 

Kontaktperson

Spørsmål kan rettes til: Nils André Gundersen, idrettsrådgiver, tlf. 48 11 74 38.