Spillemidler til idrettsanlegg

Aust-Agder fylkeskommunen er ansvarlig for søknadsbehandling og fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Aust-Agder fylkeskommune forvalter årlig drøye 40 mill. kroner i spillemidler til idrettsanlegg.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for lag/foreninger til kommunen er 1. oktober. Frist for søknad fra kommunen til Aust-Agder fylkeskommune er 15. januar påfølgende år.

Formål med ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bygge nye, og rehabilitere eksisterende anlegg for organisert idrett, friluftsliv og egenorganisert fysisk aktivitet i Aust-Agder. Anleggene skal gjenspeile «austegdenes» behov for moderne og tidsriktige idrettsanlegg og anlegg for friluftsliv og egenorganisert aktivitet.

Hva kan støttes

Det kan søkes om tilskudd til nye ordinære idrettsanlegg eller til rehabilitering og ombygging av eksisterende anlegg. For disse anleggstypene kan en søke om inntil 1/3 av godkjent totalkostnad. Tilskuddssatser for de enkelte anleggstyper varierer.

En kan også søke spillemidler til friluftsanlegg, som turløyper, -veier og -stier. Lysanleggene til turløypene kan også omsøkes for spillemidler.

Det kan også søkes spillemidler til nærmiljøanlegg, for eksempel ballbinger, skateanlegg, sandvolleyballbaner med mer. Nærmiljøanlegg har en kostnadsramme på kr 600.000, og en kan søke om 50 % av godkjent totalkostnad begrenset oppad til kr 300.000 i spillemidler til slike anlegg. Laveste prosjektkostnad for søknad er kr 50.000, laveste søknadsbeløp spillemidler er da kr 25.000.

For å søke om spillemidler kreves det at anlegget er med i handlingsprogrammet i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i den aktuelle kommune. Idrettsanlegg må være på den prioriterte listen for spillemiddelsøknader kommunen oversender Aust-Agder fylkeskommune 15. januar. Alle søkere må være registrert i Brønnøysundregistrene.

Hvem kan søke

a) kommuner/fylkeskommuner, samt kommunale/fylkeskommunale foretak

b) idrettslag/ organisasjonsledd i Norges idrettsforbund, og olympiske og paralympiske komité (NIF)

c) idrettslag under Samenes idrettsforbund-Norge

d) studentsamskipnader

e) sammenslutninger organisert og Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen.

Følgende sammenslutninger kan søke departementet om forhåndsgodkjenning av sine vedtekter for å kunne søke om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet:

f) aksjeselskap/allmennaksjeselskap

g) stiftelser

h) samvirkeforetak

i) andre sammenslutninger

Følgende sammenslutninger kan søke om tilskudd til særlige anlegg:

j) sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, samt Oslofjordens Friluftsråd, og Norsk Friluftsliv kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg slik disse er definert spillemiddelbestemmelsene 2018 i kap. 2.6.4, og i kap. 3 om nærmiljøanlegg.

Søknadsskjema og søknadsprosedyre

Søknadsskjema er tilgjengelig etter første september på «Anleggsregisteret.no».

Her finner du utdypende informasjon om søknadskrav. 

Har du søkt før og skal fornye eller gjenta søknaden, får du opp forslag om å fornye  /  gjenta søknaden i vinduet som kommer opp etter pålogging i søknadsskjemaet.

Utbetaling av tilskudd og rapportering

Tildeling av støtte foretas av Aust-Agder fylkeskommune ca. 1. juni hvert år. Frist for levering av sluttrapport og revidert regnskap er 24. måneder etter dato på tilsagnsbrev for idrettsanlegg.

Kontaktperson

Spørsmål kan rettes til: Nils André Gundersen, idrettsrådgiver, tlf. 48 11 74 38.