Idrett

Fylkeskommunen er ansvarlig for søknadsbehandling og fordeling av spillemidler til idrettsanlegg og kulturarenaer. I tillegg fordeles fylkeskommunale midler til fylkesidrettsanlegg.

Det er viktig for oss å bidra til å etablere og utvikle gode anlegg for organisert idrett og anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet for barn og unge samt gode møteplasser.

Ny plan for idrett: "Aktive austegder II - Regional plan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet - lokale og regionale kulturarenaer 2018-2021" ble vedtatt i fylkestinget i desember 2017. Planen presenteres på nettsiden når den er trykket.   

Planen revideres hvert fjerde år. Handlingsprogrammet med prioritering av større idrettsanlegg rulleres av fylkesutvalget hvert år.