Idrett

Fylkeskommunen er ansvarlig for søknadsbehandling og fordeling av spillemidler til idrettsanlegg og kulturarenaer. I tillegg fordeles fylkeskommunale midler til fylkesidrettsanlegg.

Foto: Arild Danielsen

Det er viktig for oss å bidra til å etablere og utvikle gode anlegg for organisert idrett og anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet for barn og unge samt gode møteplasser.

Gjeldende plan for idrett: "Aktive Austegder” : Regional plan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet – lokale og regionale kulturarenaer Aust-Agder 2014-2017

Planen revideres hvert fjerde år. Handlingsprogrammet med prioritering av større idrettsanlegg rulleres av fylkesutvalget hvert år.