Folkehelsestrategi

Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 skal gi retning til folkehelsearbeidet i regionen.

Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025

Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 og handlingsprogram 2018-2021 er vedtatt av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder i møter 13.02.18.  

Folkehelsestrategien tar opp overordnede folkehelsemål og utvalgte satsingsområder som skal gi retning for arbeid med folkehelse i fellesskap og på tvers av forvaltningsnivå i regionen. Å utjevne sosiale helseforskjeller mellom grupper er et gjennomgående tema i strategien.

Vi håper mange vil dra nytte av strategien og bruke den i eget arbeid med folkehelse. 

Les strategien her: Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025

Les handlingsprogrammet her: Handlingsprogram 2018-2021