Folkehelse

Fylkeskommunen har et ansvar innen folkehelse etter folkehelseloven.

Illustrasjonsfoto: Grethe Tvede

Aust-Agder og Vest-Agders fylkeskommuners oversikt over helsetilstanden i fylket og påvirkningsfaktorer på denne er integrert i dokumentet Agdertall 2018. Dette er et kunnskapsgrunnlag for rullering av Regionplan Agder 2020, som også skal danne grunnlag for fylkeskommunenes kunnskapsgrunnlag til neste regionale planstrategi.

Fylkeskommunen ønsker å være en støttespiller for kommunene i fylket ved å legge til rette for møteplasser for erfaringsutvikling og kompetansebygging. Vi ønsker å bidra til et konstruktivt samarbeid om folkehelse med utgangspunkt i samarbeidsavtalen mellom den enkelte kommune og fylkeskommunen.