Eksamensorientering

EKSAMENSORIENTERING 

 Last ned eksamensmal

 

 

Vg1 ST/ YF: Ca 20% av elevene skal trekkes ut til en skriftlig, muntlig eller muntlig/praktisk eksamen.

Vg2 YF: Alle skal opp til tverrfaglig eksamen, samt at ca 20% skal trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen.

Vg2 ST: Alle skal trekkes ut til en skriftlig eller en muntlig/muntlig praktisk eksamen.

 

Felles for vg1 og vg2 er at det kun er mulig å bli trukket ut i fag det gis standpunkt i.

 

Vg3 ST: Alle skal opp i hovedmål i tillegg til to skriftlige og en muntlig/muntlig praktisk eksamen. Evnt to skriftlige og to m/mp eksamener.

Vg3 PB: Alle skal opp i hovedmål i tillegg til en skriftlig og en muntlig/muntlig praktisk eksamen. Evnt hovedmål og to m/mp eksamener.

 

En forutsetning for å kunne gå opp til eksamen, er at du har en bestått standpunktkarakter i faget. Det vil si at med IV i et skriftlig fag du blir trukket ut i, kan du kun få eksamensresultatet med på kompetansebevis/vitnemål hvis du klager innen 10 dager etter at du har fått karakteren, og etter klagebehandling får karakteren 1 eller bedre. Dette betyr at hvis du ikke får medhold i klagen, vil du ikke få beholde din eksamenskarakter i faget.

 

Har du karakteren 1 i standpunkt er det en fordel å bli trukket ut til eksamen, da du med karakteren 2 eller bedre på eksamen vil få bestått, siden eksamenskarakteren overstyrer standpunkt.

 

Offentliggjøring av trekk:

 

Sentralt gitte og lokalt gitte skriftlige eksamener: onsdag 15. mai kl 0900. Gjelder alle skriftlige fag på alle trinn.

 

Muntlige/muntlig praktiske trekk vg3: tirsdag 4. juni kl 0900. Eksamen 48 timer etterpå.

 

Muntlige/muntlig praktiske trekk vg2 ST: mandag 11. juni kl 0900.

 

Muntlige/muntlig praktiske trekk vg1 ST/vg1 YF/vg2 YF: mandag 17. juni kl 0900.

 

Eksamen vg1 YF: Matematikk MAT1001, tirsdag 28. mai kl 0900. (med yrkesrettet del)

 

Eksamen vg2 YF: Norsk NOR1206, onsdag 29. mai kl 0900.

 

Informasjon om trekkdatoer og tidspunkter kommer på skjermen i hallen underveis.

 

 

Oppmøtetidspunkt til skriftlige eksamener er kl 0830. Oppmøte til muntlig/muntlig praktiske eksamener avtales med faglærer, som også er eksaminator. Sensor kommer fra en av fylkets andre videregående skoler.

 

Faglærer orienterer om hjelpemidler på eksamen god tid i forveien. Lenke til tillatte sider skal ligge tilgjengelig på skolens hjemmeside/Fronter. Legg inn adressene du har bruk for på et dokument i forkant av eksamen, slik at du har tilgang til de hvis du trenger de. Sidene kan ikke søkes opp direkte i nettleser under selve eksamen, da du ikke har tilgang til internett på dette tidspunkt. Det er ingen garanti for at du kommer inn på nettsidene selv om de er godkjente for bruk under eksamen, da sidene driftes av eksterne leverandører. De godkjente nettstedene skal være sikret mot kommunikasjon og samhandling, men oppdager du at muligheten for kommunikasjon likevel er tilstede plikter du å melde fra til eksamensvakten om dette for å unngå at du kan blitt tatt for forsøk på juks. Klokker er ikke tillatt under eksamen.

 

Skriftlig sensur er 18. og 19. juni.

 

Klagefrist for skriftlige eksamensresultater er 5. juli. Ønsker du å klage sender du en mail til sigrid.kallhovd@setesdal.vgs.no hvor du skriver hvilket fag du ønsker å klage på. Ingen begrunnelse for klagen skal med, men husk å skrive navnet ditt under. Husk at muligheten for at du blir satt ned er til stede, så det kan være lurt å kontakte faglærer for å få en vurdering av besvarelsen din, hvis du er usikker på om du vil klage. Klagene skal være ferdigbehandlet innen 9. september.

 

NB!! HURTIGKLAGEFRISTEN ER KL 1200. (Gjelder kun vg3.)

 

Fellessensur skriftlige yrkesfag er 20. juni.

 

Klage på muntlig eksamen: Du kan kun klage på formelle feil, som f.eks. at du får spørsmål om emner som er klart utenfor kompetansemålene. Hvis du får medhold, blir karakteren annullert, og du får anledning til å ta ny eksamen.

 

Klage på standpunkt: Du kan klage på standpunktkarakterer, samt orden/adferd. Alle karakterer offentliggjøres i Fronter, og det er 10 dagers klagefrist fra dato for offentliggjøring.

OBS ! Vg3 MÅ klage innen 3 dager etter offentliggjøringen for at de skal komme med i hurtigklagebehandlingen ved Utdanningsavdelingen i Aust-Agder, og således komme med på vitnemålet.

 

Det er eget skjema vedr klage på standpunktkarakterer som skal fylles ut, og leveres rektor for videre behandling. Dette finner du på skolens hjemmeside. Husk at klagen skal inneholde en saklig begrunnelse for å kunne behandles.

 

Klager vedrørende vg3 er de eneste som blir behandlet innenfor hurtigklagefristen, klager vedrørende vg1 og vg2 må være hos Utdanningsavdelingen innen 10. september.

 

Vitnemål:

Når vitnemålene er oversendt Samordna opptak sin database, kan dere selv sjekke de der. Dere er selv pliktige til å gi tilbakemelding til skolen hvis dere mener vitnemålet inneholder feil. Det er kun

beståtte vitnemål som blir importert til Samordna opptak, så hvis ikke du finner vitnemålet ditt der, kan en av grunnene være at du har fått karakteren 1 eller IV på en eksamen, og dermed ikke fått et bestått vitnemål. Du vil da få et kompetansebevis. Kontakt gjerne skolen for å avklare om det er grunn til å klage på eksamenskarakteren, og kanskje likevel få et bestått vitnemål etter klagebehandling.

Dersom du ikke får medhold i klagen, vil du få tilbud om å ta ny eksamen påfølgende høst uten at det koster deg noe. Benytter du deg ikke av denne muligheten, må du ta faget som privatist på et senere tidspunkt. Dette koster for tiden kr. 2114,- pr fag.

 

Førstegangsvitnemål:

Disse elevene kan få førstegangsvitnemål:

· Elever som benytter seg av retten til særskilt og/eller utsatt eksamen (§3-33 og §3-35 i forskriften). (Utsatt eksamen har du krav på hvis du er syk på eksamensdagen, og ikke kan møte. Særskilt eksamen har du krav på hvis du har fått standpunktkarakter 1 i et fag du ikke er trukket ut til eksamen i, eller det ordinært ikke holdes eksamen i.)

· Elever som har rett på ny eksamen grunnet medhold i klage på bortvisning fra eksamen (§3-37 i forskriften)

· Elever som har rett til ny eksamen fordi eksamen er annullert av Utdanningsdirektoratet (§3-36 i forskriften)

· Elever som er tatt inn til videregående opplæring over fire år i en kombinasjon med ordinær treårig videregående opplæring og idrettsutøving.

· Elever som har fått utvidet tid som følge av innvilget søknad om omvalg (§3-1 fjerde ledd i opplæringsloven).

· Elever som har fått vedtak om utvidet opplæringstid (§3-1 femte ledd i opplæringsloven).

· Elever som har langvarig sykdom.

· Elever som har utvidet tid på grunn av deltakelse i internasjonal utveksling, gjennomføring av folkehøyskole, verneplikt eller omsorgsarbeid på minst seks måneder.

OBS:

· Elever som har rett til ny eksamen grunnet ikke bestått eksamenskarakter (§3-34 i forskriften) etter utløpet av «normal tid», kan ikke få førstegangsvitnemål, men har rett til å ta ny eksamen i faget påfølgende høst uten at det koster noe.

 

 

Kompetansebevis for vg1 og vg2 leveres ut på skolen eller sendes ut i posten, og blir ikke å finne hos Samordna opptak. Sjekk for feil, og gi tilbakemelding hvis du finner noe, så vi kan få rettet det opp.

 

Utsatt, ny og særskilt eksamen:

 

Dersom du ikke benytter deg av tilbudet om utsatt, ny eller særskilt eksamen påfølgende høst, vil du måtte ta faget som privatist på eget initiativ. Dette koster pr d.d. kr 2.114,- pr fag.

 

3-36 Bortvisning fra eksamen

Rektor kan bortvise elever og privatister fra eksamen dersom de hindrer eller forstyrrer gjennomføringen av eksamenen. Bortvisning er en streng reaksjon, så det må være grove forstyrrelser og hindringer. Eleven eller privatisten må ha fått en advarsel først, slik at han eller hun kan endre sin adferd. Rektor kan også vise bort elever fra eksamen, dersom bortvisning er en sanksjon i skolens ordensreglement. Det er kun rektor som kan bortvise elever fra eksamen, og det må gjøres ved å fatte et enkeltvedtak. For privatister vil det være fylkeskommunen som treffer enkeltvedtaket om bortvisning. Eleven eller privatisten må få mulighet til å uttale seg før enkeltvedtaket. Bortvisningsvedtaket kan klages på til Fylkesmannen.

Elever eller privatister som får medhold i en klage på bortvisning, har rett til en ny eksamen.

§ 3-37 Annullering av eksamen

Utdanningsdirektoratet kan annullere eksamen hvis det er gjort formelle feil ved avviklingen, eller eksamen av andre årsaker ikke er avviklet i samsvar med regelverket. Bestemmelsen omfatter både sentralt gitt og lokalt gitt eksamen, og det er ingen automatikk i annullering. Det skal vurderes konkret om det foreligger en formell feil. Det er kun Utdanningsdirektoratet som kan foreta denne vurderingen.

Feilen kan være gjort av skolen, skoleeier eller noen som representerer skolen under eksamen, f.eks. en eksamensvakt. Bestemmelsen omfatter formelle feil under avviklingen av eksamen. Dette gjelder både feil ved selve gjennomføringen, feil ved melding til eksamen og feil ved sensurering. Eksempler på formelle feil kan være er feil i trekket, feil utdeling av oppgavesett, eller en forsvunnet besvarelse.

Den andre muligheten for annullering viser til «anna årsak». Dette er en skjønnsmessig bestemmelse som dekker særlige tilfeller. Det kan f.eks. være streik, naturkatastrofer eller sykdom hos sensor. Støy eller forhold ved eksamenslokalet vil ikke gi grunnlag for annullering. Vi viser til at klage på karakter ved eksamen reguleres av § 5-9 for skriftlig eksamen og § 5-10 for muntlig eksamen.

Dersom en elev i videregående opplæring får annullert eksamen av Utdanningsdirektoratet, får eleven rett til ny eksamen ved første etterfølgende eksamen. En elev som går opp til første etterfølgende eksamen beholder sin elevstatus (også i Vg3) og standpunktkarakter i faget, og har rett til førstegangsvitnemål dersom vilkårene for øvrig er oppfylt. Hvis hensynet til eleven tilsier det kan Utdanningsdirektoratet også gi dispensasjon fra kravene til vitnemål. Dette følger av tredje ledd.

Eksamen blir automatisk annullert hvis en elev ikke får standpunktkarakter. Det står i andre ledd. Dette kan både skyldes manglende vurderingsgrunnlag eller overtrådt fraværsgrense. Dette gjelder uavhengig av resultatet på eksamen. Hvis en elev har IV i ett programfag, må eleven følge privatistordningen i faget. Se også føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring punkt 5.4.

Rektor kan annullere eksamen hvis eleven eller privatisten har fusket eller forsøkt å fuske, jfr. fjerde ledd i bestemmelsen. Dette gjelder også dersom sensorene oppdager fusk eller forsøk på fusk. Med «fusk eller forsøk på fusk» menes handlinger eller forhold som ikke er tillatt, og som tar sikte på å gi kandidaten et fortrinn ved eksamen. Formålet med å fuske er gjerne å få et bedre utgangspunkt enn man ellers ville hatt, og dermed også bedre karakter. Dette kan f.eks. være bruk av hjelpemidler som ikke er tillatt. Hva som er tillatt må vurderes opp mot den konkrete eksamenen, eksamensformen, og tillatte hjelpemidler, jf. § 3-31.

Hva som regnes som fusk på sentralt gitt eksamen.

Det er kun rektor som kan vurdere at eksamen skal annulleres, ikke en faglærer eller eksamensvakt. For privatister tar fylkeskommunen denne avgjørelsen. Avgjørelsen er et enkeltvedtak som det kan klages på til Fylkesmannen. Eleven eller privatisten skal ha mulighet for å uttale seg før det treffes et slikt enkeltvedtak.

Kandidaten skal ikke bli bortvist, og har rett til å fullføre eksamenen på eksamensdagen. Grunnen til at eksamenen fortsatt skal gjennomføres er at dersom anklagen er feil, vil eleven eller privatisten straffes for noe han/hun ikke har gjort. Klageretten vil heller ikke bli reell. En annullering vil kun ha effekt dersom det er gitt en karakter som kan annulleres.

Ved annullering av eksamen for elever pga. fusk, vil standpunktkarakteren i faget også falle bort. En kandidat i videregående opplæring som får eksamen annullert pga. fusk må ta eksamen opp igjen som privatist, ikke som elev. Dette kan tidligst gjøres ett år etter annulleringen.