Fengselsundervisningen

Sam Eyde vgs. er ansvarlig for undervisningen av de innsatte ved Arendal fengsel.

For de innsatte ved fengselets åpne avdeling tilbyr Sam Eyde vgs. undervisning i Bygg- og anleggsteknikk (BAT) og fellesfag. De innsatte på lukket avdeling kan velge mellom Design og håndverk (tidligere trearbeidsfag) og fellesfag. Det er 5-6 elevplasser ved hvert av tilbudene. Det tilstrebes å legge til rette undervisningen slik at den enkelte eleven får et tilbud i tråd med sine behov, forhåndskunnskaper, interesser og i forhold til soningstid. Særlig ved fellesfagavdelingen er spekteret bredt, idet vi tilbyr alt fra komplettering av grunnskolen via hjelp til lærevansker, botrening, fag fra studiespesialisering (tidligere allmennfag) i videregående skole, dekking av studiekompetanse og helt til tilbud innen universitets- og høgskolestudier så langt vår kompetanse strekker.

Det er et overordnet mål ved avdelingen å gi den enkelte eleven en utdanning som gir ham et kursbevis som kan være til nytte i jobbsammenheng eller i videre utdanning, så langt dette lar seg gjøre i forhold til soningstid (Arendal fengsel er et korttidsfengsel). Det arbeides derfor mye med individuelle opplæringsplaner og modulinndeling av fagene ved avdelingen.

Vi har en egen rådgiverressurs og forsøker å hjelpe den enkelte innsatte også med tilbud utenfor fengselet, enten etter soning eller som frigang under åpen soning, eller med selvstendige studier innenfor fengselsmurene dersom eleven har ønsker/behov som ikke dekkes av vårt ordinære tilbud.